Főoldal » Hírek » Igazságszolgáltatás elleni és korrupciós bűncselekmény miatti vádemelés – a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség vesz­te­ge­tés bűn­tet­te bíró­sá­gi eljá­rás­ban és bün­te­tő­ügy­ben kény­sze­rí­tés ható­sá­gi eljá­rás­ban bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat egy sze­mély ellen a Nyír­egy­há­zi Tör­vény­szé­ken.

 A vád sze­rint az elkö­ve­tő édes­ap­ja ellen súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt indult bün­te­tő­el­já­rás, amely ügy­ben a bíró­ság 2018 októ­be­ré­ben tár­gya­lást tűzött ki.

A tár­gya­lás idő­pont­ját egy-két hét­tel meg­elő­ző­en a vád­lott több­ször fel­vet­te a kap­cso­la­tot a nyo­mo­zás során tanú­ként kihall­ga­tott két fér­fi­val, akik az elkö­ve­tett bűn­cse­lek­ményt ész­lel­ték. Az elkö­ve­tő arra akar­ta ráven­ni a tanú­kat, hogy az édes­ap­ját ter­he­lő val­lo­má­sa­i­kat von­ják vissza, vagy javá­ra vál­toz­tas­sák meg.

A vád­lott annak érde­ké­ben, hogy cél­ját elér­je, a tanú­kat több alka­lom­mal azzal fenye­get­te meg, hogy ha nem módo­sít­ják tanú­val­lo­má­su­kat a bíró­sá­gon, akkor bezá­rat­ja azt a ven­dég­lá­tó­ipa­ri egy­sé­get, ahol dol­goz­nak. Az elkö­ve­tő az egyik tanút azzal is meg­fe­nye­get­te, hogy meg­öle­ti a csa­lád­ját, ha a kéré­sé­nek nem tesz ele­get.

Miu­tán a vád­lott a több­szö­ri fenye­ge­tés­sel nem ért célt, pénzt aján­lott fel mind a két tanú­nak arra az eset­re, ha a tár­gya­lá­son valót­lan tar­tal­mú val­lo­mást tesz­nek. A ter­helt előbb 100.000 forin­tot, majd a tár­gya­lás nap­ján az egyik tanún keresz­tül mind­ket­tő­jük­nek fejen­ként 200.000 forin­tot aján­lott fel a val­lo­má­suk­nak az apja javá­ra tör­té­nő meg­vál­toz­ta­tá­sa érde­ké­ben.

 A nyo­mo­zás során a ter­helt tagad­ta a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét.

A vád­lott által elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mé­nyek bün­te­té­si téte­le – a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok­ra is figye­lem­mel – egy évtől hét és fél évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés.