Főoldal » Hírek » Igazságügyi szakértő elleni vádemelés korrupciós bűncselekmény miatt – a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te ható­sá­gi eljá­rás­ban és külö­nö­sen jelen­tős pol­gá­ri ügy­ben elkö­ve­tett hamis tanú­zás bűn­tet­te miatt két sze­mély ellen emelt vádat a Szé­kes­fe­hér­vá­ri Tör­vény­szé­ken.

 A Magyar Állam nem­zet­gaz­da­sá­gi szem­pont­ból kiemelt jelen­tő­sé­gű beru­há­zást indí­tott Északkelet-Magyarországon, amely érin­tet­te azt a terü­le­tet, ame­lyen a nagy­vál­lal­ko­zó cége bányá­sza­ti jog­gal ren­del­ke­zett.

Mivel ezt köve­tő­en bányá­sza­ti tevé­keny­sé­get a terü­let egy részén nem lehe­tett foly­tat­ni, a kataszt­ró­fa­vé­del­mi igaz­ga­tó­ság az érin­tett ingat­la­nok bánya­te­lek jogi jel­le­gé­nek tör­lé­se és a bányá­sza­ti jog meg­szű­né­se miatt össze­sen 23.970.000 Ft kár­ta­la­ní­tást álla­pí­tott meg a cég­nek.

A hatá­ro­zat­tal szem­ben bíró­sá­gi felül­vizs­gá­la­tot lehe­tett kez­de­mé­nyez­ni, ezért a vád­irat sze­rint a vál­lal­ko­zó elha­tá­roz­ta, hogy a meg­ál­la­pí­tott­nál maga­sabb össze­gű kár­ta­la­ní­tá­si összeg kifi­ze­té­se cél­já­ból, pén­zért, valót­lan tar­tal­mú igaz­ság­ügyi szak­ér­tői véle­ményt sze­rez be.

A nagy­vál­lal­ko­zó elér­te, hogy a bíró­sá­gi eljá­rást meg­elő­ző ható­sá­gi eljá­rás­ban a köz­jegy­ző a vál­lal­ko­zó­val üzle­ti kap­cso­lat­ban álló mér­nö­ki iroda veze­tő­je által jól ismert szak­ér­tőt ren­del­je ki igaz­ság­ügyi szak­ér­tő­ként, aki­nek fel­ada­ta a kár­ta­la­ní­tás alap­ját képe­ző bányá­sza­ti jog ellen­ér­té­ké­nek meg­ha­tá­ro­zá­sa volt. A szak­ér­tő az egyéb­ként jog­sze­rű­en járó díja­zá­sát jelen­tő­sen meg­ha­la­dó össze­gű szak­ér­tői díjért, illet­ve per­nyer­tes­ség ese­tén továb­bi, előre meg nem hatá­ro­zott össze­gű „siker­dí­jért” cse­ré­be olyan szak­vé­le­ményt készí­tett, ame­lyet a tény­le­ges meg­ál­la­pí­tá­sai helyett a vál­lal­ko­zó igé­nye­i­hez iga­zí­tott. A vál­lal­ko­zó cége 2019 októ­be­ré­ben a hamis szak­vé­le­mény­re ala­pí­tot­tan nyúj­tott be a kere­se­tet bíró­sá­gon, amely­ben 1.468.706.724 forin­tos kár­ta­la­ní­tá­si igényt jelen­tet­tek be.

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség a szak­ér­tő­vel közölt meg­ala­po­zott gya­nú­ról hala­dék­ta­la­nul tájé­koz­tat­ta az ügy­ben eljá­ró bíró­sá­got.

Ezt köve­tő­en a bíró­ság a hatá­ro­zat kár­ta­la­ní­tás összeg­sze­rű­sé­gét meg­ha­tá­ro­zó részét meg­sem­mi­sí­tet­te, és e kör­ben a kataszt­ró­fa­vé­del­mi igaz­ga­tó­sá­got új eljá­rás lefoly­ta­tá­sá­ra köte­lez­te.

A nyo­mo­zás során a köz­ve­tí­tő­ként tevé­keny­ke­dő sze­mély, vala­mint a szak­ér­tő tagad­ta a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét. A vál­lal­ko­zó az eljá­rás alatt elhunyt, ezért vele szem­ben az eljá­rás meg­szün­te­tés­re került.