Főoldal » Hírek » Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség » Illegális áramvételezés miatt keletkezett tűz oltása közben érte áramütés a tűzoltókat- a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A lopás vét­sé­ge és a fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­ge miatt indult ügy­ben a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­vel szem­ben, aki lakó­he­lyén enge­dély nél­kü­li és sza­bály­ta­lan rákö­tés­sel méret­le­nül véte­lez­te az ára­mot, amely miatt elekt­ro­mos tűz kelet­ke­zett, az annak oltá­sá­ban részt­ve­vő két tűz­ol­tót enyhe áram­ütés érte.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő 2017. novem­ber 10-ét köve­tő­en a tata­bá­nyai lakó­in­gat­lan pad­lá­sán, a bejö­vő főve­ze­ték­re ille­gá­li­san rákö­tött egy veze­té­ket, ezzel a mérő­órát kike­rül­te. Ezt köve­tő­en a férfi a sérült, biz­to­sí­tó beren­de­zés­sel el nem látott veze­ték­ről látta el áram­mal a csa­lá­di házat, ezzel a vil­lany­sze­re­lés szak­mai sza­bá­lya­it meg­szeg­te. A sza­bály­ta­lan rákö­tés­sel 2019. novem­ber  20-ig 330.717 forint érté­kű ára­mot lopott a férfi, ebből 50.000 forint térült meg.

Az elkö­ve­tő 2019. novem­ber 19-én a ház külső fala­za­tá­ra egy kará­cso­nyi izzó­sort is fel­sze­relt, amely­nek vil­lás­du­gó­ját a méret­len veze­ték­hez csat­la­koz­ta­tott hosszab­bí­tó­ba dugta be. A vád­lott más­nap fel­kap­csol­ta az izzó­sort, majd bement a házba alud­ni, rajta kívül ott tar­tóz­ko­dott élet­tár­sa, lánya, és három uno­ká­ja. A szak­sze­rűt­le­nül bekö­tött kará­cso­nyi izzó­sor elekt­ro­mos tüzet oko­zott az elő­tér­ben, a tűz átter­jedt az épü­let tető­szer­ke­ze­té­nek egy részé­re. A csa­lád­ta­gok kime­ne­kül­tek a ház­ból, és a tűz­ol­tók segít­sé­gét kér­ték.

A tűz­ol­tók a ház­ban lévő vil­lany­órá­nál áram­ta­la­ní­tást végez­tek. A sza­bály­ta­lan áram­vé­te­le­zés miatt azon­ban a háló­zat egyes részei tovább­ra is feszült­ség alatt vol­tak, emi­att a tűz oltá­sa köz­ben két tűz­ol­tó kül­sé­rel­mi nyom­mal nem járó, nyolc napon belül gyó­gyu­ló enyhe fokú áram­ütést szen­ve­dett.

Az ügyész­ség a benyúj­tott vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság a vád­lot­tal szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tést, az áram­lo­pás­sal oko­zott kár meg nem térült részé­vel egye­ző össze­gű vagyon­el­kob­zást szab­jon ki, továb­bá tilt­sa el a fér­fit a vil­lany­sze­re­lés­től, mint fog­lal­ko­zás­tól.