Főoldal » Archív » Imponálni akart, ezért önbíráskodott

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség önbí­rás­ko­dás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat egy bün­te­tett elő­éle­tű 36 éves férfi ellen, aki egy nő isme­rő­se pén­zét úgy sze­rez­te meg, hogy a sér­tet­tet meg­fe­nye­get­te és több­ször arcon ütöt­te, majd egy rend­őr­au­tót is meg­ron­gált.

A koráb­ban minő­sí­tett rab­lás miatt elítélt és fel­té­te­les sza­bad­ság hatá­lya alatt álló férfi 2019 ápri­li­sá­ban isme­rő­sé­vel autó­zott Kapos­vár bel­vá­ro­sá­ban, ami­kor egy presszó előtt meg­lát­ta a sér­tet­tet, aki­ről úgy tudta, hogy 23.000,- Ft-tal tar­to­zik isme­rő­sé­nek.

Az ittas vád­lott a nő ked­vé­ben akart járni, ezért a kocsi­ból kiszállt és a presszó­ban a sér­tet­tet verés­sel kezd­te fenye­get­ni azért, hogy a tar­to­zás­nak érvényt sze­rez­zen. A vád­lott fenye­ge­té­se során több­ször a kocs­ma pult­já­ra ütött, majd a sér­tett férfi arcát is több alka­lom­mal meg­ütöt­te, ezért a sér­tett az idő­köz­ben a presszó­ban meg­je­le­nő nőnek átadott 10.000,- Ft-ot.

Ezt köve­tő­en a vád­lott egy közel­ben lévő másik presszó­ba ment, ahol rend­őri ellen­őr­zés alá von­ták és a par­ko­ló­ban álló rend­őr­sé­gi autó­hoz kísér­ték. A férfi azon­ban az intéz­ke­dés miatt indu­la­tos lett, ezért mér­gé­ben a szol­gá­la­ti gép­jár­mű egyik első ajta­ját olyan erő­vel rúgta meg, hogy az behor­padt és több mint 150.000,- Ft-os kár kelet­ke­zett benne.

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben az ügyész­ség vád­ira­tá­ban - elő­ké­szí­tő ülé­sen tör­té­nő beis­me­ré­se ese­té­re - 4 évi bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés és 4 évi köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta.