Főoldal » Egyéb kategória » Indítvány Demeter Márta országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztésére

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­sé­gen folya­mat­ban lévő nyo­mo­zás ered­mé­nye­ként indít­ványt tett az Ország­gyű­lés elnö­ké­nél Deme­ter Márta ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő men­tel­mi jogá­nak fel­füg­gesz­té­sé­re.

A hiva­ta­li vissza­élés miatt indult bün­te­tő­el­já­rás­ban a meg­ala­po­zott gyanú lénye­ge sze­rint Deme­ter Márta 2018 szep­tem­be­ré­ben ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő­ként a Magyar Hon­véd­ség műkö­dé­sé­vel kap­cso­la­tos ada­tok­ról szer­zett tudo­mást, majd azo­kat a közös­sé­gi olda­lán köz­zé­tet­te azzal a meg­jegy­zés­sel, misze­rint a Magyar Hon­véd­ség a minisz­ter­el­nök köz­vet­len hoz­zá­tar­to­zó­ját tör­vény­sér­tő módon szál­lí­tot­ta. Amel­lett, hogy ez a köz­lés valót­lan volt, Deme­ter Márta a tör­vé­nyi köte­le­zett­sé­gét meg­szeg­ve, köz­ér­dek­ből nem nyil­vá­nos ada­to­kat adott ki.

Deme­ter Márta ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő e cse­lek­mé­nye hiva­ta­li vissza­élés bűn­tet­té­nek meg­ál­la­pí­tá­sá­ra lehet alkal­mas. A bün­te­tő­el­já­rás lefoly­ta­tá­sá­ra az ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő men­tel­mi jogá­nak fel­füg­gesz­té­se ese­tén nyí­lik lehe­tő­ség.