Főoldal » Hírek » Indítvány Simonka György mentelmi jogának felfüggesztésére újabb bűncselekmények megalapozott gyanúja miatt – a Legfőbb Ügyészség sajtóközleménye

A vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sa ható­sá­gi eljá­rás­ban bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­sé­gen foly­ta­tott bűn­ügy­ben Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész az Ország­gyű­lés elnö­ké­nél Simon­ka György ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő men­tel­mi jogá­nak fel­füg­gesz­té­sé­re tett indít­ványt.

Simon­ka György ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő és tár­sai ellen bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett külö­nö­sen nagy vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt indult bün­te­tő­el­já­rás, amely ügy­ben a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség 33 vád­lott ellen 2019. augusz­tus 21-én emelt vádat a Fővá­ro­si Tör­vény­szé­ken.

A meg­ala­po­zott gyanú lénye­ge sze­rint, miu­tán Simon­ka György tudo­mást szer­zett a bün­te­tő­el­já­rás meg­in­dí­tá­sá­ról, pén­zért azt akar­ta elér­ni, hogy az egyik őri­zet­be vett gya­nú­sí­tott ne tegyen rá ter­he­lő val­lo­mást, ille­tő­leg hogy az egyik tanú előre meg­be­szélt tar­tal­mú val­lo­mást tegyen.

Simon­ka György cse­lek­mé­nye két rend­be­li, vesz­te­ge­tés ható­sá­gi eljá­rás­ban bűn­tet­té­nek meg­ál­la­pí­tá­sá­ra lehet alkal­mas, azon­ban vele szem­ben csak a men­tel­mi jogá­nak fel­füg­gesz­té­se ese­tén nyí­lik lehe­tő­ség a bün­te­tő­el­já­rás lefoly­ta­tá­sá­ra.