Főoldal » Archív » Indítványt tett az ügyészség a múlt hétvégi kőbányai emberölés gyanúsítottjának a letartóztatására- A Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a nyo­mo­zá­si bíró­nál annak a 42 éves fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki meg­ala­po­zot­tan gya­nú­sít­ha­tó azzal, hogy 2020. júni­us 28-án dél­után egy buda­pes­ti X. kerü­le­ti lakás­ban olyan súlyo­san bán­tal­ma­zott egy 77 éves fér­fit, hogy a sér­tett nem sok­kal később meg­halt.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­se irán­ti indít­vá­nyát – a minő­sí­tett ember­ölés meg­ala­po­zott gya­nú­já­val kihall­ga­tott férfi sze­mé­lyi körül­mé­nye­i­re is figye­lem­mel - az eljá­rás­ban jelen­lé­te biz­to­sí­tá­sá­ra, azaz a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lyé­nek meg­aka­dá­lyo­zá­sá­ra, továb­bá a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­nek kikü­szö­bö­lé­sé­re ala­pít­ja.

A Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a kény­szer­in­téz­ke­dés elren­de­lé­se tár­gyá­ban a mai napon fog dön­te­ni.

 Az ügy­ben a koráb­bi köz­le­mé­nyek itt érhe­tők el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/kihallgattak-a-nyomozok-az-emberolessel

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/megoltek-egy-ferfit-a-x-keruletben