Főoldal » Hírek » Iskola közelében terített a drogkereskedő – FOTÓKKAL – a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett a nyo­mo­zá­si bíró felé, hogy ren­del­je el annak a két, hely­be­li fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki­ket a nyo­mo­zó ható­ság kedd este vett őri­zet­be kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­nek gya­nú­já­val.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a két férfi 2020 ele­jé­től kez­dő­dő­en heti rend­sze­res­ség­gel érté­ke­sí­tett kábí­tó­szert – ún. kris­tályt, illet­ve mari­hu­á­nát – több fogyasz­tó szá­má­ra Hód­me­ző­vá­sár­hely terü­le­tén. Egyi­kük egy okta­tá­si intéz­mény köz­vet­len köze­lé­ben is árul­ta dro­got, így az isko­la udva­rán tar­tóz­ko­dó tanu­lók is ész­lel­het­ték az érté­ke­sí­tést.

A nyo­mo­zó ható­ság a gya­nú­sí­tot­tak lakó­he­lyén vég­zett kuta­tá­sok során kábítószer-gyanús anya­got, vala­mint kábí­tó­szer érté­ke­sí­té­sé­hez hasz­nált esz­kö­zö­ket is lefog­lalt.

A kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban az ügyész­ség a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sé­re a szökés-elrejtőzés veszé­lye, az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lye vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt tett indít­ványt.

Az ügyé­szi indít­vány tár­gyá­ban a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a mai napon, tele­kom­mu­ni­ká­ci­ós esz­köz útján meg­tar­tan­dó ülé­se­ken fog dön­te­ni.

Az eset kap­csán a rend­őr­ség által készí­tett fény­kép­fel­vé­te­lek az aláb­bi lin­ken érhe­tő­ek el: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/kabitoszerrel-kereskedtek-24