Főoldal » Hírek » Ismerőseinek spórolt a bevásárlásnál – videóval -a Pest Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szi­get­szent­mik­ló­si Járá­si Ügyész­ség vádat emelt három nő ellen, akik egy áru­há­zat káro­sí­tot­tak meg úgy, hogy csak rész­ben fizet­ték ki az onnan kiho­zott ter­mé­ke­ket.

A vád­irat sze­rint két elkö­ve­tő anya-lánya viszony­ban van, a har­ma­dik nő pedig isme­rő­sük, aki rész­mun­ka­idős pénz­tá­ros­ként dol­go­zott egy Duna­ha­rasz­ti­ban lévő áru­ház­ban. 2020. ápri­lis 1. és 2020. ápri­lis 26. közöt­ti idő­szak­ban több alka­lom­mal for­dult elő, hogy az anya vagy a lánya az áru­ház­ban a pénz­tá­ros elkö­ve­tő­nél fize­tett. Ezek közül nyolc eset­ben a pénz­tá­ros elkö­ve­tő a pénz­tár­sza­lag­ra helye­zett áruk vonal­kód­já­nak csak egy töre­dé­két olvas­ta be. Ekként a másik két elkö­ve­tő­nek a vásár­lás során csak mini­má­lis össze­get kel­lett fizet­nie. A leg­rosszabb eset­ben közel huszon­hét­ezer forint helyett csak alig három­ezer, a leg­jobb eset­ben viszont több mint száz­ezer forint helyett alig ötezer forin­tot fizet­tek.

Így össze­sen közel ötszáz­öt­ven­ezer forint­nyi ter­mé­ket sze­rez­tek meg egy hónap alatt fize­tés nél­kül.

A pénz­tá­ros emel­lett még két továb­bi vásár­ló­nál is köz­re­mű­kö­dött hason­ló módon, így ő össze­sen mint­egy hét­száz­ezer forint­nyi áru­cikk ello­pá­sá­ban vett részt.

A Szi­get­szent­mik­ló­si Járá­si Ügyész­ség az ügy­ben üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopás miatt emelt vádat az elkö­ve­tők­kel szem­ben.

A lopás mód­sze­rét biz­ton­sá­gi kame­ra rög­zí­tet­te.