Főoldal » Hírek » Ítélet egy bicskei kábítószerkereskedő ügyében- a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bics­kei Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta alap­ján a bíró­ság kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés­re ítélt egy Bics­kén kábí­tó­szert érté­ke­sí­tő fér­fit.

A vád­irat sze­rint a ter­helt 2018-ban és 2019-ben isme­ret­len sze­mé­lyek­től Buda­pes­ten rend­sze­re­sen vásá­rolt kábí­tó­szert. A férfi a meg­szer­zett kábí­tó­szert más sze­rek­kel kever­te, majd érté­ke­sí­tet­te külön­bö­ző sze­mé­lyek­nek gram­mon­ként 2.200, illet­ve 2.500 Ft-ért.

A Bics­kei Járás­bí­ró­ság a vád­dal egye­ző­en a ter­hel­tet 3 év és 6 hónap sza­bad­ság­vesz­tés­re, vala­mint 4 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te, az íté­let fel­leb­be­zés hiá­nyá­ban jog­erős.