Főoldal » Hírek » Ítélet született a Balaton-parti kábítószerkereskedők ügyében – súlyosításért fellebbezett az ügyészség – a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye- rendőrségi videóval és fotókkal

A Somogy Megyei Főügyész­ség 2020 máju­sá­ban emelt vádat jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábí­tó­szer keres­ke­de­lem bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt öt fér­fi­val szem­ben, akik közül négyen keres­ke­dői lán­co­la­tot lét­re­hoz­va lát­ták el kábí­tó­sze­rek­kel a Bala­ton tér­sé­gé­ben vásár­ló­kat.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a 46 éves Balaton-parti férfi buda­pes­ti tár­sá­val már hosszabb ideje állt bará­ti kap­cso­lat­ban. A fér­fi­ak rend­sze­res kábí­tó­szer fogyasz­tók vol­tak, majd 2011. évtől kez­dő­dő­den I. rendű vád­lott a Bala­to­non tör­té­nő tovább érté­ke­sí­tés cél­já­ból nagy tétel­ben is vásá­rolt til­tott sze­re­ket barát­já­tól.

Az ilyen módon a Balaton-partra jutott kábí­tó­szer­ből a férfi több eset­ben adott el egy helyi kábítószer-kereskedelemmel fog­lal­ko­zó 30 éves fér­fi­nak, aki nem­csak tőle, hanem más keres­ke­dők­től is szer­zett be til­tott anya­go­kat, ami­hez igény­be vette egy 27 éves bala­ton­bog­lá­ri férfi segít­sé­gét.

Az első­fo­kon eljárt Kapos­vá­ri Tör­vény­szék a napok­ban hir­de­tett íté­le­tet, amely­ben három vád­lot­tal szem­ben sza­bott ki vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tést, az I. rendű vád­lott 3 év börtön-, míg II. rendű társa 6 év fegy­ház­bün­te­tést kapott. A Tör­vény­szék I. rendű vád­lot­tat a sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés mel­lett pénz­bün­te­tés­re és jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra is ítél­te, mivel ő volt az, aki a til­tott sze­re­ket a helyi bűn­meg­elő­zé­si egye­sü­let gép­ko­csi­já­val szál­lí­tot­ta.

Az íté­let nem jog­erős, a Somogy Megyei Főügyész­ség négy vád­lott vonat­ko­zá­sá­ban súlyo­sí­tás végett jelen­tett be fel­leb­be­zést.

A bűn­ügy­höz kap­cso­ló­dó koráb­bi köz­le­mé­nyek:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/rajtautesek