Főoldal » Hírek » Ittasan, gyógyszer hatása alatt vezetett – fotókkal – a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki itta­san, gyógy­szer hatá­sa alatt vezet­te gép­ko­csi­ját.

A vád sze­rint a férfi veze­tői enge­déllyel soha nem ren­del­ke­zett, ennek elle­né­re több­ször veze­tett sze­mély­gép­ko­csit. 2022 már­ci­u­sá­ban bará­ti tár­sa­sá­gá­val Kom­lón szó­ra­ko­zott, ahon­nan haj­nal­ban jöt­tek haza gép­ko­csi­já­val. A gép­ko­csit Pécs­re a férfi egy isme­rő­se vezet­te. A város­ba érve a sofőr az autó­ból kiszállt, majd miu­tán elment, az ittas, gyógy­szer hatá­sa alatt álló férfi a gép­ko­csi­ba ült, majd az autó­val elin­dult.

A gép­ko­csi­val azon­ban egy zsák­ut­cá­ba haj­tott, ahol neki­üt­kö­zött az utca végét lezá­ró ingat­lan vas­ka­pu­já­nak. A gép­ko­csi­val a kaput áttör­ve behaj­tott az ingat­lan udva­rá­ra, majd a tel­ket elvá­lasz­tó tég­la­fal­nak ütkö­zött. A bal­eset után a vád­lott és barát­nő­je, aki az autó­ban tar­tóz­ko­dott, az ada­ta­ik hát­ra­ha­gyá­sa nél­kül a jár­mű­vet ott­hagy­va távoz­tak a hely­szín­ről.

Nem sok­kal a bal­eset után a férfi a barát­nő­jé­vel vissza­tért az autót koráb­ban veze­tő sofőr lak­he­lyé­re, ahol azt adták elő, hogy a gép­ko­csit az utcá­ból ellop­ták. Ezt köve­tő­en elin­dul­tak az autót keres­ni, mely­nek során vissza­tér­tek a hely­szín­re, ahol az ittas sofőr­rel szem­ben a rend­őrök intéz­ked­tek.

Az elkö­ve­tő cse­lek­mé­nye az ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­gé­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas.