Főoldal » Hírek » Fővárosi Főügyészség » Ittasan tanított a gépjárművezető-oktató – bíróság elé állította az ügyészség – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A gépjármű-oktató férfi a köz­úti for­ga­lom­ban úgy tar­tott órát egy tanu­ló­já­nak, hogy előt­te alko­holt fogyasz­tott. A Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fit gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé; a bíró­ság őt pénz­bün­te­tés­re ítél­te és eltil­tot­ta a jár­mű­ve­ze­tés­től.

A ter­helt, egy 56 éves férfi gépjárművezető-oktatóként dol­go­zott. 2022. feb­ru­ár 23-án a dél­előt­ti órák­ban for­gal­mi órát adott, ennek során a tanu­ló mel­lett ült a gép­ko­csi­ban úgy, hogy ezt meg­elő­ző­en alko­holt fogyasz­tott. A tanu­ló­ve­ze­tőt és az okta­tót  a XIV. kerü­let, Kacsóh Pong­rác úton ellen­őriz­ték a rend­őrök, és meg­szon­dáz­tat­ták őket.

A KRESZ alap­ján a gépkocsivezetés-oktatása –  és a gya­kor­la­ti vizs­ga – során az okta­tó minő­sül veze­tő­nek, ezért nem oktat­hat itta­san.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság XIV. Kerü­le­ti Rend­őr­ka­pi­tány­sá­ga a szük­sé­ges bizo­nyí­té­ko­kat besze­rez­te, ennek ered­mé­nye­ként a Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fit gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé.

A tár­gya­lá­son lefoly­ta­tott bizo­nyí­tás alap­ján a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság a ter­hel­tet vád­dal egye­ző­en, ittas jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt bűnös­nek mond­ta ki, és ezért őt 200 ezer forint pénz­bün­te­tés­re ítél­te és 2 évre eltil­tot­ta a jár­mű­ve­ze­tés­től.

Az íté­let nem jog­erős.

for­rás: 2022. május 10. saj­tó­köz­le­mény