Főoldal » Hírek » Járműszerelvénnyel ütközött neki a vasúti sorompónak egy férfi – a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga ellen gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett vét­ség miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki Esz­ter­gom­ban egy álta­la veze­tett jár­mű­sze­rel­vénnyel neki ütkö­zött egy vas­úti sorom­pó­nak.

A vád­ira­ti tény­ál­lás lénye­ge sze­rint a férfi 2021. novem­ber 18-án a déli órák­ban egy jár­mű­sze­rel­vénnyel köz­le­ke­dett Esztergom-kertváros lakott terü­le­tén belül. Ami­kor a vád­lott egy vas­úti sorom­pó­hoz ért későn ész­lel­te, hogy a vas­úti átjá­rót biz­to­sí­tó fél­so­rom­pó éppen lecsu­kó­dik, így annak a jár­mű­sze­rel­vény von­ta­tó­já­val neki ütkö­zött, ami ennek követ­kez­té­ben letö­rött.

 

A vád­lott gon­dat­lan maga­tar­tá­sa miatt a vas­út­tár­sa­ság­nak kára kelet­ke­zett és a fél­so­rom­pó hiá­nya miatt más, vagy mások éle­tét, testi épsé­gét sértő bal­eset bekö­vet­ke­zé­sé­nek reá­lis veszé­lye ala­kult ki.

A járá­si ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga ellen gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett vét­sé­gé­nek meg­va­ló­sí­tá­sa miatt nyúj­tott be vád­ira­tot az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság­ra és a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – a férfi több évti­ze­des kifo­gás­ta­lan köz­le­ke­dé­si múlt­já­ra tekin­tet­tel - kizá­ró­lag pénz­bün­te­tést szab­jon ki a vád­lot­tal szem­ben.