Főoldal » Győri Fellebbviteli Főügyészség » Jogerős ítélet születhet a több, mint két évtizede elkövetett emberölés ügyében – A Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

1996. augusz­tus 23-án az akko­ri kőbá­nyai piac kül­föl­di sze­rep­lői közöt­ti sérel­met zár­ták le az elkö­ve­tők a bűn­cse­lek­mé­nyek­kel.

A nem jog­erős első­fo­kú íté­let sze­rint a sér­tett másod­ma­gá­val kira­bol­ta az I. rendű vád­lot­tat. Ő pedig tár­sá­val, a II. rendű vád­lot­tal, az elvett pénz vissza­szer­zé­se és hason­ló cse­lek­mé­nyek meg­elő­zé­se érde­ké­ben a III. rendű vád­lott­hoz for­dult, aki­ről (úgy) tud­ták, hogy bűnö­zői körök­ben forog. A sér­tet­tel köl­csö­nös fenye­ge­té­sek után talál­ko­zót egyez­tet­tek, azon­ban a három vád­lott és két tár­suk elra­bol­ta a sér­tet­tet. Négyen azt köve­tel­ték tőle, hogy adja vissza az I. rendű vád­lot­tól elra­bolt pénzt, ezért a sér­tet­tet súlyo­san bán­tal­maz­ták, majd meg­öl­ték.

A másod­fo­kú eljá­rás­ra a Leg­főbb Ügyész­ség által kije­lölt Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség, mint másod­fo­kú ügyész­ség az első­fo­kú íté­let meg­vál­toz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­za. Az I. rendű és a III. rendű vád­lot­tak­kal szem­ben kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás tar­ta­má­nak jelen­tős mér­ték­ben tör­té­nő fel­eme­lé­sét, a II. rendű vád­lott vonat­ko­zá­sá­ban a fel­men­tő ren­del­ke­zés mel­lő­zé­sét, az elévü­lés miatt az eljá­rást meg­szün­te­tő ren­del­ke­zés­nek a cse­lek­mény minő­sí­té­sét ille­tő­en a pon­to­sí­tá­sát, és a III. rendű vád­lott vonat­ko­zá­sá­ban az elkö­ve­té­sért kapott 10.000 USD ere­jé­ig a vagyon­el­kob­zás kimon­dá­sát indít­vá­nyoz­za.

A Buda­pest Kör­nyé­ki Tör­vény­szék az I. rendű vád­lot­tat társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett ember­ölést is meg­va­ló­sí­tó ember­rab­lás bűn­tet­te miatt 6 év fegy­ház­bün­te­tés­re és 6 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te. A III. rendű vád­lot­tat társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett ember­ölést is meg­va­ló­sí­tó ember­rab­lás bűn­tet­te és fogoly­szö­kés bűn­tet­te miatt hal­ma­za­ti bün­te­té­sül 8 év fegy­ház­bün­te­tés­re és 8 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te. A II. rendű vád­lot­tat a bűn­se­géd­ként előre kiter­vel­ten, nye­re­ség­vágy­ból, aljas indok­ból elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vád alól fel­men­tet­te és vele szem­ben társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett ember­rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt indult eljá­rást meg­szün­tet­te.

Az első­fo­kú ügyész­ség fel­leb­be­zé­sét fenn­tar­tó Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség sze­rint az elkö­ve­tett cse­lek­mé­nyek tár­sa­da­lom­ra veszé­lyes­sé­ge kiemel­ke­dő. Azok mind az elkö­ve­tés­kor, mind az elbí­rá­lás­kor élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés­sel is bün­tet­he­tők. A kiemelt tár­gyi súly abban is meg­nyil­vá­nul, hogy a bün­te­té­si tétel alsó hatá­ra mind az elkö­ve­tés­kor, mind az elbí­rá­lás­kor 10 év. Az első­fo­kú bíró­ság eltúl­zot­tan enyhe bün­te­tést sza­bott ki az I. rendű és a III. rendű vád­lot­tak­kal szem­ben, mert az elra­bolt pénz vissza­szer­zé­se önha­tal­mú­lag nem meg­en­ge­dett, arra tör­vé­nyes úton van csak lehe­tő­ség. Az álta­lá­nos meg­elő­zés érvé­nye­sí­té­se során pedig a bíró­ság­nak mind az alvi­lá­gi leszá­mo­lá­sok­tól, mind az ember­élet kiol­tá­sá­tól vissza­tar­tó erejű bün­te­tést kell alkal­maz­nia. Ezért a másod­fo­kú ügyész­ség is a bün­te­té­sek jelen­tős mér­té­kű súlyo­sí­tá­sát tart­ja indo­kolt­nak.