Főoldal » Hírek » Jól irányzott rúgással akarta megakadályozni, hogy leszállítsák a vonatról – a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a 30 éves buda­pes­ti nővel szem­ben, aki erő­szak­kal akar­ta meg­aka­dá­lyoz­ni, hogy leszál­lít­sák a vonat­ról.

A vád­lott pár­já­val 2019 októ­be­ré­ben a Nagykanizsa-Budapest vona­lon uta­zott vonat­tal, ami­kor a kala­uz Zamár­di tér­sé­gé­ben elkér­te a jegyü­ket. Mivel azzal egyi­kük sem ren­del­ke­zett, ezért a sér­tett fel­szó­lí­tot­ta őket, hogy vagy pót­díj elle­né­ben nála meg­vált­ják a menet­je­gyet, vagy a Sió­fo­ki Vas­út­ál­lo­má­son le kell száll­ni­uk a vonat­ról.

A vád­lott és társa azon­ban nem akar­tak ele­get tenni a leszál­lás­ra vonat­ko­zó fel­hí­vás­nak, ezért a kala­uz közöl­te, hogy a követ­ke­ző állo­más­ra rend­őrt fog hívni. A két jegy nél­kü­li utas erre indu­la­tos­sá vált, szi­dal­maz­ni kezd­ték a kala­uzt, majd ami­kor az hátat for­dí­tott nekik azért, hogy rend­őrt hív­jon, a nő meg­rúg­ta a sér­tet­tet.

A vád­lott az erő­szak­kal csak ron­tott a hely­ze­tén, mivel a rend­őrök így már nem­csak leszál­lí­tot­ták a vonat­ról, hanem bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se miatt elő is állí­tot­ták a Szé­kes­fe­hér­vá­ri Rend­őr­ka­pi­tány­ság­ra.

Az ügyész­ség a Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt.