Főoldal » Egyéb kategória » Kábeleket loptak – 2486 előfizetőnél szűnt meg az internet-, telefon- és kábeltévé-szolgáltatás

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség köz­ér­de­kű üzem műkö­dé­sé­nek meg­za­va­rá­sa miatt emelt vádat négy fér­fi­val szem­ben, akik Sal­gó­tar­ján­ban infor­ma­ti­kai kábe­le­ket lop­tak, ezzel 42 tele­pü­lé­sen szün­tet­ték meg idő­sza­ko­san a szol­gál­ta­tást. 

A vád sze­rint mind a négy elkö­ve­tő haj­lék­ta­lan volt, magu­kat alkal­mi mun­kák­ból tar­tot­ták fenn. Az egyik sal­gó­tar­já­ni vád­lott tudo­más­sal bírt arról, hogy a város­ban egy nyi­tott sze­re­lő­ak­ná­ban külön­bö­ző kábe­lek fut­nak, és egy közös ita­lo­zás alkal­má­val kiala­kult beszél­ge­tés során fel­ve­tet­te tár­sa­i­nak, hogy azok eltu­laj­do­ní­tá­sá­ból pénz­hez tud­ná­nak jutni.

2018. május 18-án a négy férfi ittas álla­pot­ban elment a sze­re­lő­ak­ná­hoz, amibe ket­ten lemász­tak, 400 méter kábelt elvág­tak és azo­kat tár­sa­ik­nak kiado­gat­ták. A kábe­le­ket az út men­tén lepa­kol­ták, és foly­tat­ták az ita­lo­zást, majd hár­man távoz­tak az elkö­ve­tés helyé­ről, egyik tár­suk azon­ban a hely­szí­nen elaludt, őt az üzem­za­var ész­le­lé­se miatt a szol­gál­ta­tó oda­ér­ke­ző mun­ka­tár­sai talál­ták meg.

A vád­lot­tak által meg­ron­gált és ellop­ni kívánt veze­té­ket a szol­gál­ta­tó infor­ma­ti­kai rend­szer műkö­dé­se érde­ké­ben tele­pí­tet­te, az a sal­gó­tar­já­ni és a pili­nyi köz­pon­ti fej­ál­lo­más között volt hiva­tott az össze­köt­te­tést biz­to­sí­ta­ni. A kábe­lek elvá­gá­sa követ­kez­té­ben 42 tele­pü­lé­sen 2486 elő­fi­ze­tő, köz­tük önkor­mány­za­tok, isko­lák, óvo­dák és orvo­si ren­de­lők marad­tak telefon-, internet- és kábeltévé-szolgáltatás nél­kül.

A vád­lot­tak miatt a kábel­há­ló­za­tot két és fél kilo­mé­te­res sza­ka­szon ki kel­lett cse­rél­ni, ennek hely­re­ál­lí­tá­si költ­sé­ge közel 1 800 000 forint volt.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség a vád­lot­tak­kal szem­ben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát, vala­mint a hely­re­ál­lí­tá­si költ­ség meg­té­rí­té­sé­re köte­le­zé­sü­ket indít­vá­nyoz­ta vád­ira­tá­ban.