Főoldal » Hírek » Kamera rögzítette a bolti lopást – videóval – a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A lopás vét­sé­ge miatt indult ügy­ben a Tatai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a bolt­ban őri­zet­le­nül hagyott szaty­rot magá­hoz vette, majd kisé­tált az üzlet­ből.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő 2020. októ­ber 22-én, a tatai bolt­ban vásá­rolt, a fize­tés után fel­fi­gyelt egy sza­tyor­ra, amit a sér­tett a bejá­ra­ti ajtó mel­lett a föld­re helye­zett, őri­zet­le­nül hagyott.

Az elkö­ve­tő a szaty­rot, benne a sér­tett pénz­tár­cá­já­val, benne sze­mé­lyes ira­ta­i­val, vala­mint élel­mi­szer­rel magá­hoz vette, majd a bolt­ból kisé­tált.

A férfi, miu­tán távo­zott az üzlet­ből, a tatai busz­pá­lya­ud­var mos­dó­já­ban ellen­őriz­te a pénz­tár­cát, mivel azon­ban abban pénzt nem talált, tar­tal­má­val együtt a mos­dó­ban hagy­ta, az élel­mi­sze­re­ket elfo­gyasz­tot­ta. A sér­tett­nek oko­zott 4.800 forint kár nem térült meg.

A férfi bün­te­tett elő­éle­tű, ezt meg­elő­ző­en a bíró­ság 6 év 10 hónap fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­te, amely­ből 2016-ban sza­ba­dult.

Az ügyész­ség a benyúj­tott vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Tatai Járás­bí­ró­ság a fér­fi­val szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben köz­ér­de­kű munka bün­te­tést és 4.800 forint vagyon­el­kob­zást szab­jon ki.  

Az üzlet kame­rá­ja rög­zí­tet­te a lopást.