Főoldal » Hírek » Kaposvár környéki erdőket fosztogattak a rapsicok – fotóval – a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség orv­va­dá­szat bűn­tet­te és lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a három fér­fi­val szem­ben, akik vadá­sza­ti jogo­sult­ság nél­kül ejtet­tek el több vadat.

A vád­irat lénye­ge sze­rint az 50 éves vád­lott 2020 nya­rán több­ször is meg­je­lent isme­rő­sé­vel a Kapos­vár köze­lé­ben lévő erdő­te­rü­le­te­ken, ahol több alka­lom­mal be nem azo­no­sít­ha­tó, vala­mint enge­déllyel tar­tott fegy­ve­ré­vel vada­kat lőtt ki.

A rap­si­cok az elej­tett álla­to­kat – köz­tük 1.000.000 forint érté­kű gím­szar­vas­bi­ká­kat – maguk­kal vit­ték, amik közül a tilal­mi idő­szak­ban lelőtt bikák tró­fe­á­it az 50 éves ter­helt kifőz­te és kiké­szí­tet­te, majd tár­sá­val az egyi­ket elcse­rél­te, a mási­kat meg­tar­tot­ta.

A fér­fi­ak a vadász­tár­sa­ság­tól három hónap alatt össze­sen 2.650.000 forint érték­ben tulaj­do­ní­tot­tak el vada­kat.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a koráb­ban már bün­tet­ve volt, a kilö­vést végző ter­helt­tel szem­ben vég­re­haj­tan­dó, míg tár­sa­i­val szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott.

A fény­ké­pet a nyo­mo­zó ható­ság a szem­len készí­tet­te.