Főoldal » Hírek » Kaposvári kábítószer-kereskedők ellen emelt vádat az ügyészség – fotókkal – a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség keres­ke­dés­sel elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat hét vád­lot­tal szem­ben, akik mari­hu­á­nát és amfe­ta­mint adtak el, illet­ve fogyasz­tot­tak Kapos­vá­ron és kör­nyé­kén.

A kapos­vá­ri rend­őrök a nyo­mo­zás során 21 sze­mélyt hall­gat­tak ki gya­nú­sí­tott­ként, közü­lük a vád­irat sze­rint öten isme­ret­len for­rás­ból, vala­mint egy­más­tól sze­rez­ték be és érté­ke­sí­tet­ték elfo­gá­su­kig az eladás­ra szánt kábí­tó­szert 2019-ben és 2020-ban.

A vád­lot­tak fel­de­rí­tett vevői job­bá­ra fia­tal kapos­vá­ri és kör­nyék­be­li sze­mé­lyek vol­tak, akik saját fogyasz­tás­ra, kis tétel­ben vásá­rol­tak és a keres­ke­dők­kel tele­fo­nos alkal­ma­zá­so­kon keresz­tül, vala­mint sze­mé­lye­sen tar­tot­ták a kap­cso­la­tot.

A keres­ke­dés­sel vádolt I. rendű ter­helt­nek – tudva arról, hogy tizen­nyol­ca­dik élet­évét még nem töl­töt­te be – a bün­te­tett elő­éle­tű II. rendű és III. rendű társa is adott el nagyobb mennyi­sé­gű mari­hu­á­nát, amely cse­lek­mény 5-től 10 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban elő­ké­szí­tő ülé­sen tör­té­nő beis­me­rés ese­tén a bűn­ügyi fel­ügye­let alatt álló, fia­tal­ko­rú vád­lot­tal szem­ben 3 év javí­tó­in­té­ze­ti neve­lés alkal­ma­zá­sát, a fel­nőtt­ko­rú keres­ke­dők­kel szem­ben azon­ban 3 és 7 év közöt­ti bör­tön­bün­te­té­sek kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta.

A képek a nyo­mo­zó ható­ság által vég­re­haj­tott ház­ku­ta­tá­so­kon készül­tek, ame­lyek során a képe­ken lát­ha­tó kábí­tó­szer fogyasz­tás­hoz hasz­nált őrlő­ket is lefog­lal­ták.