Főoldal » Hírek » Kedvezményes árú ingatlanokat ígért csalárd módon – vádemelés – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A vád sze­rint egy 53 éves férfi éve­ken keresz­tül, üzlet­sze­rű­en élt csa­lá­sok­ból, több­nyi­re nem léte­ző ingat­la­no­kat kínál­va meg­vé­tel­re. A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt a kény­szer­in­téz­ke­dés alatt álló fér­fi­val szem­ben.

A vád­irat sze­rint a vád­lott, egy 53 éves férfi, 2010 – 2013. közöt­ti idő­szak­ban 26 sér­tett sérel­mé­re köve­tett el csa­lá­so­kat.

A vád­lott egyes sér­tet­tek­kel elhi­tet­te, hogy ked­vez­mé­nyes áron önkor­mány­za­ti tulaj­do­nú lakás­hoz jut­tat­ja őket, míg mások­nak azt állí­tot­ta valót­la­nul, hogy jutá­nyos áron olyan ingat­la­nok­hoz tudja jut­tat­ni őket, ame­lyek bedőlt banki hitel­ügy­le­tek­ből szár­maz­nak.

Az is a tör­té­net része volt, hogy az önkor­mány­zat, illet­ve a bank egy konst­ruk­ció kere­té­ben, egy­szer­re kíván­ja érté­ke­sí­te­ni a kije­lölt ingat­lan port­fó­li­ót, tehát az abban sze­rep­lő ingat­la­no­kat csak egy­ben lehet ked­vez­mé­nye­sen meg­vá­sá­rol­ni, és ezál­tal a nagy össze­gű vétel­árat is egy összeg­ben kell meg­fi­zet­ni. Mind­ezért a vád­lott a sér­tet­tek­nek nem adás­vé­te­li szer­ző­dés meg­kö­té­sét kínál­ta fel (mivel a tör­té­ne­te sze­rint, a laká­so­kat „cso­mag­ban”, egy sze­mély­ben ő vásá­rol­ja meg), hanem jel­lem­ző­en köl­csön­szer­ző­dést íra­tott alá a sér­tet­tek­kel, ame­lyek alap­ján a pénzt átad­ták a fér­fi­nak. Azt állí­tot­ta, hogy a laká­sok szét­osz­tá­sá­ra majd akkor kerül sor, ami­kor az ügy­let tel­je­se­dett, tehát a lakás port­fó­li­ót a vád­lott meg­sze­rez­te.

A vád­lott a sér­tet­tek­nek cím­lis­tát muta­tott a meg­vá­sá­rol­ha­tó ingat­la­nok­ról, amely­ben bel­vá­ro­si – az I., II., V., VI., XI. és XIII. kerü­le­ti – laká­sok sze­re­pel­tek. Ezek az ingat­la­nok azon­ban tény­le­ge­sen vagy nem is létez­tek, vagy a vád­lott által állí­tot­tak­kal ellen­tét­ben, nem önkor­mány­za­ti, illet­ve banki tulaj­don­ban áll­tak.

A lakás vásár­lá­sok­ra tény­le­ge­sen nem került sor, arra a vád­lott­nak sem szán­dé­ka, sem módja, illet­ve reá­lis lehe­tő­sé­ge nem volt. A vád­lott a sér­tet­tek­től kicsalt pénz nagy részét fel­él­te.

A férfi a sér­tet­tek­nek össze­sen csak­nem 1 mil­li­árd forint kárt oko­zott, amely­ből mint­egy 90 mil­lió forint térült meg.

A férfi ellen a sér­tet­tek fel­je­len­tést tet­tek, a ter­helt emi­att éve­kig buj­kált a ható­sá­gok elől, a rend­őr­ség azon­ban 2019. év nya­rán elfog­ta. A férfi az elfo­gá­sát meg­elő­ző iga­zol­ta­tás­kor egy meg­ha­mi­sí­tott, gua­te­ma­lai útle­ve­let adott át a rend­őrök­nek, amely­ben egy gua­te­ma­lai állam­pol­gár ada­tai sze­re­pel­tek, azon­ban a vád­lott fény­ké­pé­vel.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a fér­fit 26 rend­be­li csa­lás minő­sí­tett bűn­tet­té­vel, vala­mint közokirat-hamisítás bűn­tet­té­vel vádol­ja, és vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za a vád­irat­ban.

A férfi elfo­gá­sát köve­tő­en hosszabb ideig letar­tóz­ta­tás­ban volt, jelen­leg bűn­ügyi fel­ügye­let alatt áll.