Főoldal » Hírek » Kegyetlenül megölte a feleségét-a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­te miatt indult ügy­ben indít­vá­nyoz­ta a letar­tóz­ta­tá­sa meg­hosszab­bí­tá­sát annak a fér­fi­nak, aki tatai ott­ho­nuk­ban bal­tá­val és kés­sel támadt fele­sé­gé­re. A sér­tett a bán­tal­ma­zás során éle­tét veszí­tet­te.

A meg­ala­po­zott a gyanú sze­rint a férfi 2019. szep­tem­ber 1-jén az esti órák­ban, tatai ott­ho­nuk­ban előbb egy bal­tá­val, leg­alább két­szer, nagy erő­vel, a fején meg­ütöt­te a fele­sé­gét, majd egy vadász­kés­sel, három alka­lom­mal mell­ka­son szúr­ta. Az üté­sek, és a szú­rá­sok követ­kez­té­ben a sér­tett a hely­szí­nen éle­tét vesz­tet­te.

Az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja 2019. szep­tem­ber 3-án elren­del­te a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát.

A járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja tele­kom­mu­ni­ká­ci­ós esz­köz útján kihall­gat­ta a fér­fit, majd a főügyész­ség indít­vá­nyá­nak helyt adva továb­bi kettő hónap­pal meg­hosszab­bí­tot­ta a letar­tóz­ta­tá­sát, tekin­tet­tel arra, hogy vele szem­ben tovább­ra is fenn­áll a bűn­is­mét­lés veszé­lye.