Főoldal » Hírek » Kegyetlenül megölte apját az ittas férfi – a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A vád­dal egye­ző­en másod­fo­kon is bűnös­nek mond­ta ki a bíró­ság azt a vád­lot­tat, aki egy vitát köve­tő­en kivé­gez­te édes­ap­ját.

A Balaton-parti tele­pü­lé­sen lakó 41 éves férfi rég­óta rossz viszony­ban volt a vele közös ház­tar­tás­ban élő apjá­val. Mind­ket­ten ita­loz­tak, és ittas álla­pot­ban több­ször bán­tal­maz­ták egy­mást.

2021. janu­ár­já­ban a mun­ká­ból itta­san haza­té­rő, majd ott­hon tovább ita­lo­zó férfi az esti órák­ban szó­vál­tás­ba került ugyan­csak ittas apjá­val. A vita hevé­ben előbb ököl­lel meg­ütöt­te, majd egy kala­páccsal több­ször fejbe verte áldo­za­tát, végül kés­sel elvág­ta a nya­kát. A sér­tett a bán­tal­ma­zás­ba azon­nal bele­halt.

A vád­lot­tat az első­fo­kú bíró­ság a 2021. novem­be­ré­ben hozott íté­le­té­vel külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek, ezért 12 év sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te.

Az ügyész a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sa iránt fel­leb­be­zett, amit a Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség fenn­tar­tott. A Pécsi Íté­lő­táb­la az első­fo­kú íté­le­tet hely­ben­hagy­ta.