Főoldal » Hírek » Kerekes kukában tolta haza a romboló gránátokat – a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kazinc­bar­ci­kai Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 22 éves férfi ellen rob­ban­tó­szer enge­dély nél­kü­li meg­szer­zé­sé­vel elkö­ve­tett rob­ban­tó­szer­rel vissza­élés bűn­tet­te miatt. A elkö­ve­tő a patak­par­ton talált két darab rozs­dás álla­po­tú II. világ­há­bo­rús tűzér­sé­gi rom­bo­ló grá­ná­tot kere­kes kuká­val haza­tol­ta, hogy később lead­ja a méh­te­le­pen.

A vád­irat sze­rint a férfi a lakó­he­lyén, egy bor­so­di kis­te­le­pü­lé­sen, a patak­par­ton lévő átke­lő mel­lett 2022. szep­tem­ber ele­jén talált kettő darab rozs­dás álla­po­tú „bom­ba­sze­rű” tár­gyat. Két nap eltel­té­vel vissza­ment, és este, kere­kes sze­mét­tá­ro­ló edény­be helyez­ve azo­kat a laká­sá­ra vitte azért, hogy a méh­te­le­pen érté­ke­sí­ti. A nagy­szo­bá­ban a föl­dön tárol­ta, azon­ban a nagy­nén­je ezt meg­lát­ta, és azon­nal érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get.

A vád­lott által meg­ta­lált, és a laká­sá­ra vitt kettő darab tárgy II. világ­há­bo­rús cseh gyárt­má­nyú, egyen­ként 40 kg súlyú ki nem lőtt tüzér­sé­gi rom­bo­ló grá­nát, melyek éles­nek minő­sül­tek, mivel rob­ba­nó­anya­got és gyúj­tót tar­tal­maz­tak. Amennyi­ben a sza­bály­ta­lan moz­ga­tás és táro­lás követ­kez­té­ben fel­rob­ban­nak, a rob­ba­nás romba dön­töt­te volna a csa­lá­di ház táro­ló hely­ként szol­gált részét, az ott tar­tóz­ko­dók éle­tü­ket vesz­tik, vala­mint 30 méte­res suga­rú kör­ben képes lett volna élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket okoz­ni.

A kiér­ke­ző tűz­sze­ré­szek a rob­ba­nó­anya­got a köze­li homok­bá­nyá­ba szál­lí­tot­ták és meg­sem­mi­sí­tet­ték.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott.