Főoldal » Archív » Késelés a tavaly karácsonyi céges rendezvényen – vádemelés

A Fővá­ro­si Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat azzal negy­ven­ki­lenc éves, buda­pes­ti fér­fi­val szem­ben, aki még tavaly decem­ber­ben egy ren­dez­vényt köve­tő­en kés­sel szúr­ta meg egy kol­lé­gá­ját.

A vád­irat sze­rint 2018. decem­ber 21-én, egy cse­pe­li szál­ló étke­ző­he­lyi­sé­gé­ben céges kará­cso­nyi ren­dez­vényt tar­tot­tak, ahol a részt­ve­vők ittas álla­pot­ba kerül­tek. Ehhez az ünnep­lő tár­sa­ság­hoz csat­la­ko­zott a szál­lón lakó vád­lott is, aki két kol­lé­gá­já­nak – köz­tük a későb­bi sér­tett­nek – sze­xu­á­lis aján­la­tot tett, azon­ban mind­ket­tő kol­lé­ga azt eluta­sí­tot­ta.

A ren­dez­vény után a tár­sa­ság egyes tag­jai – így a sér­tett és a vád­lott is – egy szo­bá­ban foly­tat­ták a szó­ra­ko­zást, ami­kor az eluta­sí­tott­ság miat­ti harag­já­ban a vád­lott meg­lök­te a sér­tet­tet és az ugyan­azon a szin­ten lévő saját szo­bá­já­ba ment.

Ekkor a sér­tett követ­ni kezd­te őt, hogy szá­mon kérje, de a vád­lott becsap­ta előt­te az ajtót, mire a sér­tett abba bele­rú­gott és a vád­lot­tat szid­ni kezd­te. Erre a vád­lott egy húsz cen­ti­mé­ter pen­gé­jű kést vett magá­hoz, kiment a szo­bá­ból és a folyo­són két­szer a sér­tett mell­ka­sa felé szúrt, melyek közül az elsőt a sér­tett hát­ra­lép­ve kivéd­te, de a máso­dik szú­rás a mell­ka­sá­ba hatolt és az élet­ve­szé­lyes sérü­lést ered­mé­nye­zett.

Az áldo­zat a szú­rás­tól elesett és bever­te a fejét, majd meg­pró­bált elme­ne­kül­ni, de a sérü­lés­től elgyen­gül­ve a lép­cső­ház­ban leült. Ekkor az épü­let­ből a vád­lott már mene­kül­ni pró­bált, miköz­ben elha­ladt a folyo­són ülő sér­tett mel­lett is és eköz­ben a kezé­ben lévő üveg­ből folya­dék­kal leön­töt­te a sér­tet­tet.

A vérző áldo­za­tot a többi kol­lé­gá­ja talál­ta meg, akik érte­sí­tet­ték a men­tő­ket és a rend­őr­sé­get, míg addig a segély­hí­vó útmu­ta­tá­sai alap­ján újra­élesz­tet­ték őt.  A sér­tett éle­tét a gyors orvo­si beavat­ko­zás men­tet­te meg.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat az elkö­ve­tő­vel szem­ben a Fővá­ro­si Tör­vény­szé­ken, aki letar­tóz­ta­tás­ban várja a bíró­sá­gi tár­gya­lást.