Főoldal » Hírek » Késsel szúrta meg az apját – a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja a nem indo­kolt a bün­te­tés eny­hí­té­se azok­kal az elkö­ve­tő­kel szem­ben, akik az idős férfi éle­té­re tör­tek.

A Nyír­egy­há­zi Tör­vény­szék a 21 éves, vala­mint 53 éves vád­lot­ta­kat társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te, sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te, kifosz­tás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt 10-10 év bör­tön­re, és ugyan­ilyen tar­ta­mú köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te.

Az íté­le­ti tény­ál­lás sze­rint a fia­tal vád­lott a 62 éves édes­ap­já­val élt közös ház­tar­tás­ban a sza­bol­csi megye­szék­he­lyen. A sér­tett az idő­sebb elkö­ve­tőt is befo­gad­ta a házá­ba, ahol szál­lást adott neki. A sér­tett és a fia között rend­sze­re­sek vol­tak a vesze­ke­dé­sek. A fiú ugyan­is az apját hibáz­tat­ta, ami­ért az édes­any­ja koráb­ban elköl­tö­zött tőlük. Emi­att a sér­tet­tet néha bán­tal­maz­ta is.

2020 máju­sá­ban az esti órák­ban a vád­lot­tak és a sér­tett közös kocs­mai ita­lo­zás után tér­tek haza. Ittas álla­po­tuk­ban a hoz­zá­tar­to­zók között ismét az anya elköl­tö­zé­se miatt rob­bant ki konf­lik­tus. A fia­tal­em­ber az ágyon fekvő sér­tett­re támadt, miköz­ben azt kia­bál­ta, hogy: -„Meg­öl­lek, anya is miat­tad ment el!” Öklé­vel test­szer­te olyan erő­sen ütle­gel­te, hogy a sér­tett a pad­ló­ra zuhant. Az idő­sebb vád­lott is bekap­cso­ló­dott a bán­tal­ma­zás­ba. Amíg fel­szó­lí­tá­sá­ra a fiú a sér­tett lába­it lefog­ta, bűn­tár­sa ruha­ne­műk­kel a keze­it, a fiú pedig a lába­it össze­kö­töz­te. Ezután a fia­ta­labb vád­lott immár kés­sel táma­dott a véde­ke­zés­re kép­te­len, tel­jes mér­ték­ben kiszol­gál­ta­tott apjá­ra. Egy hosszú pen­gé­jű kést szúrt a halán­té­ká­ba., majd távo­zás­kor a mell­ka­sán is meg­rúg­ta, köz­ben szi­dal­maz­ta.

A vád­lot­tak azzal a szán­dék­kal, hogy a sér­tet­tet a segély­ké­rés­ben meg­aka­dá­lyoz­zák, a szoba ajta­ját kulccsal rázár­ták, azután mobil­te­le­fon­ját, okira­tok­kal teli pénz­tár­cá­ját és bank­kár­tyá­ját jog­ta­la­nul eltu­laj­do­nít­va eltá­voz­tak a hely­szín­ről, hogy Auszt­ri­á­ba szök­je­nek. Útköz­ben egy bank­au­to­ma­tá­nál pénzt akar­tak fel­ven­ni, de a kód isme­re­té­nek hiá­nyá­ban nem jár­tak siker­rel. Az irat­tár­cát egy bokor­ba dob­ták. A nyo­mo­zó ható­ság már más­nap egy buda­pes­ti vas­úti pálya­ud­va­ron elfog­ta őket, és őri­zet­be kerül­tek.

A súlyo­san sérült apa idő­köz­ben kisza­ba­dí­tot­ta magát, kime­ne­kült a ház­ból és segít­sé­get kért. Kopo­nya­sé­rü­lé­se élet­ve­szé­lyes álla­po­tot idé­zett elő, amely szak­sze­rű orvo­si ellá­tás hiá­nyá­ban halá­lát okoz­ta volna. Ágyé­ki csigolya-, vala­mint arc­tá­jé­ki töré­ses sérü­lé­se­i­nek tény­le­ges gyógy­tar­ta­ma ugyan­csak hóna­pok­ra tehe­tő.

A vád­ha­tó­ság a tör­vény­szék elő­ké­szí­tő ülé­sén a vád­lot­tak beis­me­rő val­lo­má­sá­nak ese­té­re a bün­te­tés kisza­bá­sá­ra irá­nyu­ló mér­té­kes indít­ványt ter­jesz­tett elő. Mivel a vád­lot­tak bűnös­sé­get beis­me­rő nyi­lat­ko­za­tát a tör­vény­szék elfo­gad­ta, még az elő­ké­szí­tő ülé­sen hozott íté­let­tel az ügyész­ség indít­vá­nyá­nak tar­tal­ma sze­rint hatá­ro­zott. A vád­ha­tó­ság az íté­le­tet tudo­má­sul vette.

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a bör­tön­bün­te­tés eny­hí­té­sé­re irá­nyu­ló védel­mi fel­leb­be­zé­sek nem ala­po­sak. Az eny­hí­tés ellen hat az élet elle­ni bűn­tett nagy tár­gyi súlya, vala­mint a tör­vény­szék által meg­ál­la­pí­tott súlyo­sí­tó körül­mé­nyek nyo­ma­té­ka. A kirí­vó­an durva erő­szak, továb­bá az a tény, hogy az egyik vád­lott az édes­ap­ja, míg a másik a vele bizal­mi viszony­ban álló, neki szál­lást adó sze­mély éle­té­re tört, az eltúl­zott­nak nem tekint­he­tő jog­hát­rány továb­bi mér­sék­lé­sét nem teszi lehe­tő­vé. A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség ezért az íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta.

A védel­mi jog­or­vos­la­to­kat a másod­fo­kon eljá­ró Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la bírál­ja el.