Főoldal » Hírek » Két belga embercsempész letartóztatását indítványozta az ügyészség – rendőrségi fotókkal – a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség a hét­vé­gi ügye­le­ti  tevé­keny­sé­ge során letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a két belga fér­fi­nak, akik 17 ille­gá­lis határ­át­lé­pő csem­pé­szé­sé­ben működ­tek közre.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tot­tak 1400 km-t vezet­ve 2021. decem­ber 3. nap­ján, dél körül érkez­tek egy kis­busszal Móra­ha­lom kül­te­rü­le­té­re. A fér­fi­ak az isme­ret­len meg­bí­zó­ik uta­sí­tá­sa­it követ­ve fel­vet­tek a jár­mű­be 17, magát szír állam­pol­gár­sá­gú­nak valló sze­mélyt, aki­ket a meg­bí­zók jut­tat­tak át ille­gá­li­san Magyar­or­szág terü­le­té­re. A fér­fi­ak ezután Auszt­ria irá­nyá­ba indul­tak, de rövid­del ezt köve­tő­en a rend­őrök iga­zol­tat­ták, elő­ál­lí­tot­ták és őri­zet­be vet­ték őket.

Az ember­csem­pé­szek uta­sai a Magyar­or­szág terü­le­té­re tör­té­nő belé­pés­hez és az ország terü­le­tén tör­té­nő tar­tóz­ko­dás­hoz szük­sé­ges fel­té­te­lek­kel nem ren­del­kez­tek.

A több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban az ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés és az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lyé­re figye­lem­mel tett indít­ványt a két férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elren­de­lé­sé­re.

Az ügyé­szi indít­vány­ról a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a tele­kom­mu­ni­ká­ci­ós esz­köz­zel meg­tar­tott ülé­se­in a mai napon fog dön­te­ni.

Az elő­ál­lí­tás­ról készült képek az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő­ek meg: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/ujabb-elfogott-embercsempeszek-es-illegalis#2