Főoldal » Hírek » Két kutyának okozott maradandó károsodást az állatkínzó férfi- a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye -fotókkal

A 49 éves férfi három kutyát tar­tott a Győr­höz köze­li tele­pü­lé­sen lévő ott­ho­ná­nak udva­rá­ban. A kutyák olyan álla­pot­ba kerül­tek, hogy beje­len­tés érke­zett a férfi ellen, aki­től két kutyát egy állat­vé­dő ala­pít­vány már a rend­őri intéz­ke­dés­kor elvitt. A férfi ellen az ügyész­ség három rend­be­li állat­kín­zás vét­sé­ge miatt emelt vádat.

A Győri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a férfi mind­há­rom kutyát állan­dó jel­leg­gel lán­con tar­tot­ta, nyak­örv nél­kül. Mene­dé­kük nem volt, egy ólba tud­tak behú­zód­ni, ahol egy rongy­ra feküd­het­tek. Éle­lem­ként a föld­re szórt főtt rizst kap­tak, ivás cél­já­ból egy vödör­ben koszos víz volt nekik kihe­lyez­ve.

Az egyik német juhász­ku­tya kóro­san alul­táp­lált volt, fején és fülén több seb­bel, melyek elfer­tő­ződ­tek. Lába koráb­ban eltört és rosszul forrt össze, ezért a kutya sán­tít. Állat­or­vo­si ellá­tás­ban sosem része­sült.

A boxer-keverék kutya a hosszú kop­la­lás miatt máj­ká­ro­so­dást szen­ve­dett, fogai töröt­tek vol­tak, állat­or­vo­si ellá­tás­ban ez az eb sem része­sült soha.

A Győri Járás­bí­ró­ság a fér­fit három rend­be­li állat­kín­zás vét­sé­ge miatt - két évre fel­füg­gesz­tett - hét hónap sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te.

Az ügyész­ség a bün­te­tő­vég­zés­sel szem­ben a vád­lott ter­hé­re súlyo­sabb minő­sí­tés és hosszabb tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sa érde­ké­ben tár­gya­lás tar­tá­sát kérte, ugyan­is az utóbb beszer­zett állat­or­vo­si ira­tok sze­rint két kutya ese­té­ben is meg­ál­la­pít­ha­tó a mara­dan­dó egész­ség­ká­ro­so­dás. A német juhász­ku­tyá­nál ugyan­is a fül­gyul­la­dás az arc- és kopo­nya­cson­to­kat is érin­tet­te, emi­att egyik olda­li hal­ló­já­ra­ta kiir­tás­ra került, a beavat­ko­zás­ból tör­té­nő fel­gyó­gyu­lá­sát köve­tő­en azt a másik olda­lon is el kell távo­lí­ta­ni, emi­att tel­je­sen meg fog süke­tül­ni. A boxer-keveréknél pedig egész éle­té­ben máj­vé­dő keze­lés­re lesz szük­ség.

Ez pedig mind­két eset­ben kime­rí­ti az állat­kín­zás bűn­tet­tét.

Az ügy­ben vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fog jog­erős dön­tést hozni.