Főoldal » Hírek » “Kiegészítő pótmagánvád” – milyen ügyekben, milyen módon?
A Bün­te­tő­el­já­rá­si Tör­vény novem­ber 15-ei módo­sí­tá­sát köve­tő­en a tör­vény­ben meg­ha­tá­ro­zott, kiemelt bűn­cse­lek­mé­nyek ese­té­ben:
 
• ha a nyo­mo­zó ható­ság vagy az ügyész­ség a fel­je­len­tést eluta­sít­ja, vagy az eljá­rást meg­szün­te­ti,
• akkor felül­bí­rá­la­ti indít­vány útján
• a bíró­ság­hoz lehet for­dul­ni a nyo­mo­zás elren­de­lé­se, foly­ta­tá­sa iránt – ha a nyo­mo­zó ható­ság, ügyész­ség az indít­vány­nak nem ad helyt.
 
A felül­bí­rá­la­ti indít­ványt:
 
• az ano­ni­mi­zált hatá­ro­zat köz­zé­té­tel­től 1 hóna­pon belül,
• a hatá­ro­za­tot hozó nyo­mo­zó ható­ság­hoz, ügyész­ség­hez lehet benyúj­ta­ni.
 
Az eljá­rás­ban a jogi kép­vi­se­let köte­le­ző.
 
Az írás­be­li bead­vá­nyok így kizá­ró­lag az elekt­ro­ni­kus kap­cso­lat­tar­tás sza­bá­lyai sze­rint ter­jeszt­he­tők elő.
 
A felül­bí­rá­la­ti indít­vá­nyok­kal és az ano­ni­mi­zált hatá­ro­za­tok­kal kap­cso­la­tos ügyész­sé­gi oldalt meg­ta­lál­ja itt: http://ugyeszseg.hu/anonimizalt-hatarozatok/