Főoldal » Egyéb kategória » Kiéheztetett kutyák tetemei fedték be az udvart

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség állat­kín­zás bűn­tet­te miatt emelt vádat emelt egy 40 éves nő ellen.

A vád­lott 2015 őszé­től 2017 októ­be­ré­ig a Her­nád­né­me­ti­ben lévő házá­nak udva­rán ken­ne­lek­ben elzár­va tar­tott 12 db agár faj­tá­jú kutyát. Az álla­tok gon­do­zá­sát, ete­té­sét, ita­tá­sát tel­jes mér­ték­ben elha­nya­gol­ta, így a rend­őrök 2017 októ­be­ré­ben a ken­ne­lek­ben és az udva­ron szét­szór­va az elhul­lott 10 kutya osz­lás­nak indult tete­me­it talál­ták meg. A kutyák egy része már hóna­pok­kal, míg más részük 1-2 hét­tel koráb­ban pusz­tult el, de a vád­lott nem gon­dos­ko­dott az elföl­de­lé­sük­ről sem. A még élő két álla­tot is a tete­mek mel­lett hagy­ta. Vala­mennyi álla­ti tetem kóro­san leso­vá­nyo­dott kutyáé volt. A ken­ne­lek­ben a belső és külső olda­lon is kapa­rá­si nyo­mok vol­tak abból ere­dő­en, hogy az álla­tok pró­bál­tak kisza­ba­dul­ni. A vád­lott ivó­vi­zet, élel­mi­szert nem biz­to­sí­tott az álla­tok­nak, az ingat­lan egész terü­le­tén a tete­mek­ből áradó szag ter­jen­gett.

A vád­lott­nak az álla­tok­kal való bánás­mód­ja 10 kutya pusz­tu­lá­sát okoz­ta, vala­mint alkal­mas volt arra, hogy a még élet­ben maradt 2 állat is egész­ség­ká­ro­so­dást szen­ved­jen.

Az ügyész­ség az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény sze­rin­ti bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás kere­té­ben - figye­lem­mel arra, hogy a bűn­cse­lek­mény 3 évi sza­bad­ság­vesz­tés­nél nem súlyo­sab­ban bün­te­ten­dő, az ügy meg­íté­lé­se egy­sze­rű és a vád­lott sza­bad­lá­bon van - tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel a vád­lot­tal szem­ben pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott.