Főoldal » Hírek » Kifosztotta, majd kirabolta idős áldozatát egy kiskunhalasi férfi – a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt vádat emelt egy férfi ellen, aki 2021 ele­jén Kis­kun­ha­la­son a laká­sá­ba két­szer besur­ran­va elő­ször kifosz­tot­ta az idős sér­tet­tet, a bank­kár­tyá­já­ról közel 2 mil­lió forin­tot vett le, majd ki is rabol­ta áldo­za­tát.

A vád­irat sze­rint a vád­lott és az idős sér­tett 2020 augusz­tu­sa és 2021 janu­ár­ja között Kis­kun­ha­la­son egy tár­sas­ház­ban lak­tak. Emi­att a vád­lott tudta, hogy a 77 éves férfi több beteg­ség­ben szen­ved és a moz­gá­sá­ban is kor­lá­to­zott. Ami­kor a férfi elköl­tö­zött a tár­sas­ház­ból, meg­tar­tot­ta a lép­cső­ház kul­csát.

A vád­lott elha­tá­roz­ta, hogy meg­szer­zi az idős sér­tett érté­ke­it. 2021 janu­ár­já­ban besur­rant a férfi laká­sá­ba és a sér­tett álla­po­tát kihasz­nál­va ello­pott három zseb­órát, egy kenő­csöt és egy kar­kö­tőt több mint 25.000 forint érték­ben.

A tol­vaj a sér­tett bank­kár­tyá­ját is elvit­te, ami­vel az idős férfi szám­lá­já­ról egy hónap alatt közel 2 mil­lió forin­tot vett fel. 2021. már­ci­us 4-én több mint 2 mil­lió forin­tot akart ismét leven­ni a szám­lá­ról, de a kár­tya már zárol­va volt.

Az elkö­ve­tő 2021. már­ci­us 10-én ismét besur­rant a sér­tett be nem zárt laká­sá­ba. A masz­kot vise­lő férfi a für­dő­szo­bá­ban bújt el, de a sér­tett beteg­ápo­ló­ja fel­fe­dez­te. Erre a vád­lott az ápoló höl­gyet és az idős fér­fit a szo­bá­ba lök­dös­te és a föld­re lökte. Az idős sér­tet­tet arcon ütöt­te és lábon rúgta, majd a beteg­ápo­ló haját meg­ra­gad­ta és két­szer tenyér­rel arcon ütöt­te. A verés köz­ben az idős férfi pén­zét köve­tel­te.

A vád­lott ész­re­vet­te a sér­tett pénz­tár­cá­ját és irat­tar­tó­ját, ezért azo­kat magá­hoz véve elme­ne­kült a hely­szín­ről. A tár­cá­ban 8.500 forint kész­pénz is volt. A sér­tett és a beteg­ápo­ló 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ved­tek. A rend­őrök a rab­lót még aznap elfog­ták, a rabolt érté­ke­ket a sér­tett a pénz kivé­te­lé­vel vissza­kap­ta.

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tat a járá­si ügyész­ség minő­sí­tett rab­lás bűn­tet­tén kívül kifosz­tás bűn­tet­té­vel és infor­má­ci­ós rend­szer fel­hasz­ná­lá­sá­val elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­vel is vádol­ja. Az ügyész vég­re­haj­tan­dó fegy­ház és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a fér­fi­val szem­ben, aki­nek a bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.