Főoldal » Hírek » Kikapcsolták az áramot, így gyertyával világított a lakását felgyújtó férfi – A Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Egri Járá­si Ügyész­ség gon­dat­lan köz­ve­szély oko­zá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja azt az 59 éves elkö­ve­tőt, aki figyel­met­len­sé­ge miatt kis híján fel­gyúj­tott egy négy­eme­le­tes tár­sas­há­zat Eger­ben.

A vád­lott IV. eme­le­ti tár­sas­há­zi laká­sá­ban a szol­gál­ta­tó már hosszabb ideje szü­ne­tel­tet­te az áram­el­lá­tást, ezért a férfi söté­te­dés után gyer­tyá­val vilá­gí­tott. 2020. már­ci­us 1-jén is ez tör­tént, ami­kor a lakás tulaj­do­no­sa dél­után a kis­szo­bá­ban gyer­tyát gyúj­tott, amit egy cse­rép­edény­ben helye­zett el, bele­szúr­va azt az olvadt faggyú­ba. Mielőtt vásá­rol­ni indult a több száz méter­re talál­ha­tó áru­ház­ba, a vád­lott az égő mécset az ágya mögött lévő fából készült pol­cos szek­rény­re helyez­te. Mialatt a ter­helt távol volt ott­hon­ról, az olva­dó gyer­tya kibo­rult a faggyú­ágy­ból és meg­gyúj­tot­ta a szek­rényt, majd a közel­ben elhe­lye­zett papí­ro­kat, vala­mint az ott lévő fa és műanyag tár­gya­kat is. Emi­att a szo­bá­ban nyílt láng­gal égő tűz kelet­ke­zett és erős füst­kép­ző­dés indult, mely a hő hatá­sá­ra kitört abla­kon át a több­eme­le­tes épü­let hom­lok­zat felé ter­jedt.

Ezt ész­lel­ve a lakók hív­ták a tűz­ol­tó­kat, akik­nek még ide­jé­ben sike­rült meg­fé­kez­ni­ük a tüzet. A szak­sze­rű beavat­ko­zás nél­kül a tűz és a fojtó füst átter­jedt volna a tár­sas­ház szom­szé­dos laká­sa­i­ra, ezért a vád­lott gon­dat­lan­sá­ga foly­tán mások élete, testi épsé­ge, továb­bá jelen­tős anya­gi javak is veszély­be kerül­tek.

Mint­egy két hónap­pal a tűz­eset után a vád­lott egy egri bevá­sár­ló­köz­pont­ban talált egy kész­pénzt tar­tal­ma­zó női tár­cát, melyet meg sem pró­bált vissza­jut­tat­ni a tulaj­do­no­sá­nak, hanem – koráb­bi anya­gi vesz­te­sé­ge­it rész­ben eny­hí­ten­dő – haza­vit­te a leégett lakás­ba, ahol a rend­őr­ség nem sok­kal később meg­ta­lál­ta és lefog­lal­ta azt.

Az Egri Járá­si Ügyész­ség ennek a szán­dé­kos cse­lek­mény­nek a kap­csán lopás vét­sé­ge miatt is vádat emelt az elkö­ve­tő­vel szem­ben.

Az Egri Járá­si Ügyész­ség a vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság hal­ma­za­ti főbün­te­té­sül tár­gya­lás nél­kül, bün­te­tő­vég­zés­sel vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tést szab­jon ki a fér­fi­val szem­ben, emel­lett a pró­ba­idő tar­ta­má­ra ren­del­je el a párt­fo­gó fel­ügye­le­tét is.