Főoldal » Egyéb kategória » Kilométereken át menekült a rendőrök elől egy motoros

Ámok­fu­tó­ként mene­kült motor­já­val a rend­őri ellen­őr­zés elől az a férfi, aki ellen a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség bódult álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés és kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat a Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­ság előtt.

A hason­ló bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se miatt jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás hatá­lya alatt álló negy­ven­éves férfi a vád sze­rint 2019 júni­u­sá­ban, este, Paloz­na­kon köz­le­ke­dett motor­ke­rék­pár­já­val. A hely­szí­nen rend­őri ellen­őr­zést tar­tot­tak és a fér­fit is ellen­őr­zés alá kíván­ták vonni, ezért a rend­őr kar­já­val jel­zett neki, hogy áll­jon meg. A férfi azon­ban meg­ál­lás helyett a rend­őrt kike­rül­ve hir­te­len gázt adott, és Cso­pak irá­nyá­ba elhaj­tott.

A rend­őrök szol­gá­la­ti gép­ko­csi­juk­kal, meg­kü­lön­böz­te­tő jel­zés hasz­ná­la­ta mel­lett a férfi után indul­tak. Az elkö­ve­tő a 71-es, majd a 73-as úton több­ször a 180 km/órás sebes­sé­get is meg­ha­lad­va szá­gul­dott Veszp­rém felé, majd a Veszp­rém, sza­bad­ság­pusz­tai elága­zó­nál, ahol egy másik rend­őr­au­tó már várta, a dupla záró­vo­na­lat átlép­ve vissza­for­dult, és Fel­ső­örs irá­nyá­ba mene­kült tovább, sebes­sé­gét 140-150 km/órára növel­ve.

A vád­lott itt elő­zés köz­ben elve­szí­tet­te az ural­mát a motor­ke­rék­pár felett, és árok­ba haj­tott, majd a jár­mű­ről lere­pül­ve az út mel­let­ti magas alj­nö­vény­zet­be esett. Az esés követ­kez­té­ben könnyebb sérü­lé­se­ket szen­ve­dett férfi ruhá­za­tá­ban a rend­őrök cse­kély mennyi­sé­gű kábí­tó­szert talál­tak, és az is kide­rült, hogy az elkö­ve­tő a veze­tés előtt kábí­tó­szert fogyasz­tott, amely a veze­té­si képes­sé­ge­i­re hát­rá­nyo­san hatott.

Az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra, és pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, vala­mint a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től tör­té­nő eltil­tás­ra tett indít­ványt az ámok­fu­tó­val szem­ben, aki ellen enge­dély nél­kü­li veze­tés miatt sza­bály­sér­té­si eljá­rás is indult.