Főoldal » Hírek » Kiskorú diákját molesztálta – vádemelés- a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Gödöl­lői Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki egyik kis­ko­rú tanít­vá­nyá­val léte­sí­tett sze­xu­á­lis kap­cso­la­tot.

A vád­irat sze­rint a férfi infor­ma­ti­ka tanár­ként dol­go­zott egy Gödöl­lő kör­nyé­ki tele­pü­lés álta­lá­nos isko­lá­já­ban. A tizen­két év alat­ti sér­tett fiú az egyik tanít­vá­nya volt.

A férfi külön­bö­ző, szá­mí­tó­gé­pes játé­kok­nál alkal­maz­ha­tó „trük­kök” eláru­lá­sá­val a sér­tett bizal­má­ba fér­kő­zött. Elér­te azt is, hogy a gyer­mek fel­ment hozzá a laká­sá­ba azért, hogy szá­mí­tó­gép­pel együtt ját­sza­nak. Az elkö­ve­tő maga­tar­tá­sá­val tel­je­sen befo­lyá­sa alá vonta a fiút.

A tanár elő­ször az isko­lá­ban, egy infor­ma­ti­ka óra előtt, az üres terem­ben csó­kol­ta szá­jon a sér­tet­tet. Ezt köve­tő­en a taní­tás előtt és után is hozzá rend­sze­re­sen fel­já­ró gyer­mek­kel sze­xu­á­lis viszonyt kez­dett.

A férfi azt hazud­ta a gyer­mek­nek, hogy van egy barát­nő­je és nyu­god­tan cse­veg­het vele a közöt­tük lévő viszony­ról. Ezzel a lehe­tő­ség­gel a fiú élt is. Való­já­ban azon­ban az állí­tó­la­gos barát­nő maga az elkö­ve­tő volt. A sér­tet­tel való álne­ves cse­te­lést is csak arra hasz­nál­ta fel, hogy elhi­tes­se a gyer­mek­kel, hogy nincs semmi rossz a kap­cso­la­tuk­ban. 

A Gödöl­lői Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett sze­mé­rem elle­ni erő­szak bűn­tet­te és meg­ron­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat az elkö­ve­tő­vel szem­ben.

A Gödöl­lői Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett sze­mé­rem elle­ni erő­szak bűn­tet­te és meg­ron­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat az elkö­ve­tő­vel szem­ben.