Főoldal » Hírek » Kiskorú gyermekük egyeztette a rendeléseket a szülőktől drogot rendelő vevőkkel – fotókkal – a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kő­rö­si Járá­si Ügyész­ség keres­ke­dés­sel, bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy ötta­gú kece­li csa­lád négy fel­nőtt­ko­rú tag­já­val szem­ben. Ők 2018. és 2020. között az alkal­mi munka mel­lett abból éltek, hogy az asszony bör­tön­ben ülő test­vé­ré­nek vevő­kö­rét átvé­ve „bika” dro­got és „kris­tályt” árul­tak – ese­ten­ként 18 év alat­ti - vevő­ik részé­re. A meg­ren­de­lé­sek foga­dá­sá­ba és a vevők­kel való leve­le­zés­be bevon­ták a kis­ko­rú gyer­me­kü­ket is.

A vád­irat sze­rint a Kece­len alkal­mi mun­ká­ból élő ötta­gú csa­lád azzal egé­szí­tet­te ki bevé­te­lét, hogy az asszony bör­tön­bün­te­té­sét töltő test­vé­ré­nek vevő­kö­rét átvé­ve és tovább szé­le­sít­ve, bika dro­got és kris­tályt árul­tak. A szin­te­ti­kus dro­gok beszer­zé­se 2018-tól a 2020 nya­rán tör­tént elfo­gá­su­kig a csa­lád­fő fel­ada­ta volt és ő végez­te kony­hai mér­le­gen a kiada­go­lást is. Ezután két nagy­ko­rú fiá­val együtt 0,1-0,2 gram­mos cso­ma­go­kat készí­tet­tek, amit 1.000,- Ft/adag áron érté­ke­sí­tet­tek.

A vevők az egyik közös­sé­gi leve­le­ző­rend­sze­ren illet­ve sms-ben küld­ték el meg­ren­de­lé­se­i­ket, ami­ket a csa­lád kis­ko­rú gyer­me­ke foga­dott, majd a szü­lők­kel való egyez­te­tés után az anyag milyen­sé­gé­ről, a szál­lí­tás idő­pont­já­ról és mód­já­ról szin­tén ő küld­te el a tájé­koz­ta­tást. Vevő­kö­rük­be tar­to­zott több tizen­nyolc év alat­ti fia­tal is, akik napi vagy heti rend­sze­res­ség­gel alkal­man­ként 3-10 ada­got vet­tek tőlük.

Az alu­fó­lia paket­te­ket a csa­lád fel­nőtt fér­fi­tag­jai vit­ték el sze­mé­lye­sen, míg a laká­su­kon meg­je­le­nő vevők az asszony­nak fizet­ték ki az átvett dizáj­ner drog árát.

A kis­kő­rö­si rend­őrök a csa­lád házá­ban tar­tott kuta­tás során drog­gal szennye­zett mér­le­ge­ket, szí­vó­szá­lat, továb­bá az asszony ruhá­za­tá­ban több mil­lió forint kész­pénzt talál­tak, amit lefog­lal­tak.

Az ügyész­ség a csa­lád négy nagy­ko­rú tag­ját keres­ke­dés­sel, bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­té­vel vádol­ja. Emel­lett a szü­lők­nek kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­se miatt is felel­ni­ük kell. A letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tak bűnös­sé­gé­ről a Kis­kő­rö­si Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.

A fotók a hely­szí­ne­lés­kor készül­tek.