Főoldal » Hírek » Kiskorú lányával erőszakoskodott az ittas apa – a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a vád­lott­nak az ügyé­ben, aki kis­ko­rú lányá­val sze­xu­á­lis indít­ta­tás­sal erő­sza­kos­ko­dott.

A bara­nyai férfi 2020. decem­be­ré­nek egyik nap­ján, dél­előtt, ott­hon tar­tóz­ko­dott 15 éves lányá­val, aki a pan­dé­mia miatt online okta­tá­son vett részt. A férfi már reg­gel­től ita­lo­zott, majd késő dél­előtt, ittas álla­pot­ban a lányát lefog­va sze­xu­á­lis cse­lek­mény­re kíván­ta őt kény­sze­rí­te­ni. A lány az erő­szak­nak ellen­állt, a szo­rí­tás­ból kisza­ba­dult, majd a ház­ból kime­ne­kül­ve egyik közel­ben lakó roko­ná­tól kért segít­sé­get.

Az első­fo­kon eljárt Pécsi Tör­vény­szék a vád­lot­tat 2022. júni­u­sá­ban 18. élet­évét be nem töl­tött hoz­zá­tar­to­zó­ja sérel­mé­re elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­té­nek kísér­le­té­ben mond­ta ki bűnös­nek, ezért 6 év 6 hónap sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te.

Az első­fo­kú íté­let ellen az ügyész súlyo­sí­tás iránt, a véde­lem fel­men­tés, illet­ve eny­hí­tés érde­ké­ben fel­leb­be­zett. A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség az ügyé­szi fel­leb­be­zést fenn­tart­va hosszabb tar­ta­mú fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt.

Az eljá­rás másod­fo­kon a Pécsi Íté­lő­táb­la előtt foly­ta­tó­dik.