Főoldal » Hírek » Kiskorúakat vittek prostituáltnak Bécsbe – a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Nyír­egy­há­zi Tör­vény­szék a 2021 júni­u­sá­ban hozott íté­le­té­vel egy roko­ni és bará­ti tár­sa­ság négy tag­ját, mint társ­tet­te­se­ket a sér­tett kiszol­gál­ta­tott hely­ze­tét kihasz­nál­va erő­szak­kal, fenye­ge­tés­sel, sze­xu­á­lis cse­lek­mény vég­zé­se cél­já­ból, tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély sérel­mé­re, több ember sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­te miatt 4 és 6 év közöt­ti fegy­ház­bün­te­tés­re, és azo­nos tar­tam­ban köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés­re ítél­te. Vagyon­el­kob­zás­ról is ren­del­ke­zett.

Az irány­adó íté­le­ti tény­ál­lás sze­rint a vád­lot­tak 2017 év tava­szá­tól mint­egy négy hóna­pon át két fia­tal­ko­rú, gyer­mek­vé­del­mi inté­zet­ben nevel­ke­dett leányt pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­ség­re vet­tek rá. A 15 éves, gyer­mek­ott­hon­ból éppen szö­kés­ben lévő egyik sér­tett­nek előbb Sza­bolcs megyé­ben egy főút­vo­na­lon kel­lett „kipró­bál­nia magát.” Hús­vét­kor azon­ban a vád­lot­tak őt egy másik, - ugyan­csak elő­nyös mun­ka­vég­zés ígé­re­té­re - hoz­zá­juk csat­la­ko­zó, mind­össze 14 éves leánnyal együtt Bécs­be vit­ték. Az oszt­rák fővá­ros­ban a Prá­ter szó­ra­ko­zó­ne­gyed­ben pros­ti­tu­ált­ként kel­lett dol­goz­ni­uk. Ele­in­te a sér­tet­tek való­ban abban a hiszem­ben vol­tak, hogy keres­mé­nyük felé­vel sza­ba­don ren­del­kez­het­nek. Téved­tek. A vád­lot­tak folya­ma­tos irá­nyí­tá­sa és fel­ügye­le­te alatt álló, idegennyelv-ismerettel és hely­is­me­ret­tel egy­aránt nem ren­del­ke­ző, kiszol­gál­ta­tott sér­tet­tek­nek esé­lye sem volt a til­ta­ko­zás­ra. Ami­kor egyi­kük ellen­ál­lás­sal pró­bál­ko­zott, két vád­lott bán­tal­maz­ta, sőt csa­lád­já­nak kiir­tá­sá­val is meg­fe­nye­get­te. A vád­lot­tak mind­össze 2,5 hónap alatt több mint egy­mil­lió forin­tot utal­tak haza. A sér­tet­tek sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tás­ból szár­ma­zó bevé­te­lé­nek továb­bi részét a saját meg­él­he­té­sük­re for­dí­tot­ták.

A vád­ha­tó­ság az íté­le­tet vala­mennyi vád­lott vonat­ko­zá­sá­ban tudo­má­sul vette. A vád­lot­tak és védő­ik első­sor­ban fel­men­tés cél­já­ból jelen­tet­tek be fel­leb­be­zést.

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­te elté­rő minő­sí­té­sé­nek meg­ál­la­pí­tá­sa mel­lett az egyéb­ként tör­vé­nyes és meg­ala­po­zott íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta. Állás­pont­ja sze­rint a hason­ló jel­le­gű bűn­cse­lek­mé­nyek a tör­vény­szék és a Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la ille­té­kes­sé­gi terü­le­tén egy­aránt rend­kí­vü­li mér­ték­ben elsza­po­rod­tak. A tör­vény­szék helye­sen álla­pí­tot­ta meg azt, hogy a vád­lot­tak a kis­ko­rú sér­tet­te­ket rend­sze­res haszon­szer­zé­si cél­zat­tal sze­rez­ték meg mások­nak sze­xu­á­lis cse­lek­mény vég­zé­sé­re. A kiszol­gál­ta­tott hely­zet­be hozott és abban tar­tott sér­tet­tek kizsák­má­nyo­lá­sá­val jog­ta­lan előny szer­zé­sé­re töre­ked­tek. A modern­ko­ri „rab­szol­ga­tar­tás” e kímé­let­len, a kis­ko­rú sér­tet­tek erköl­csi és érzel­mi fej­lő­dé­sét egy­aránt súlyo­san veszé­lyez­te­tő gya­kor­lá­sa a bűn­el­kö­ve­tők­kel szem­be­ni szi­go­rú, tett­ará­nyos bün­te­tés kisza­bá­sát igény­li. A bün­te­tés eny­hí­té­sé­nek emi­att tör­vé­nyes indo­ka nincs.

A védel­mi fel­leb­be­zé­sek alap­ján a másod­fo­kon eljá­ró Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la hatá­roz.