Főoldal » Egyéb kategória » Kiskorúaknak is eladtak kábító hatású szereket a miskolci utcai drogárusok

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy tizen­ki­lenc éves és egy huszon­öt éves férfi ellen keres­ke­dés­sel elkö­ve­tett új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­te és kóros szen­ve­dély­kel­tés vét­sé­ge miatt.

A vád sze­rint az egyik vád­lott 2017 ele­jé­től, inter­net­ről vásá­rolt kábí­tó hatá­sú, új pszi­cho­ak­tív anyag­nak minő­sü­lő her­bált.  A vád­lott az anya­got júli­us hónap­tól Mis­kolc bel­vá­ro­sá­ban, illet­ve kül­vá­ro­si köz­te­rü­le­ten árul­ta, paket­ten­ként 500 Ft-ért, össze­sen mint­egy 300 gramm mennyi­ség­ben.

Az eladá­sok alkal­má­val az utcán kötött isme­ret­sé­get a vásár­lók­kal úgy, hogy meg­szó­lí­tot­ta őket, hogy kell-e neki „herba”.

Vevői között volt, aki húsz alka­lom­mal, míg elő­for­dult olyan, aki 2017 nya­rá­tól egé­szen az év végé­ig napi rend­sze­res­ség­gel vásá­rolt tőle. Ezek­ből a vád­lott ese­ten­ként 10 000 Ft-tól 70 000 Ft-ot meg­ha­la­dó össze­gű nye­re­ség­re tett szert.

Vádlott-társa 2018. feb­ru­ár ele­jén, az utcán vásá­rolt tőle tizen­nyolc pakett her­bált 9 000 Ft-ért, majd a későb­bi­ek­ben ő is inter­ne­ten sze­rez­te be a kábí­tó hatá­sú anya­got, ame­lyet Sajó­szent­pé­te­ren, szin­tén köz­te­rü­le­ten, vala­mint Mis­kol­con érté­ke­sí­tett.

A vásár­lók közül elő­for­dult olyan, aki pár hóna­pig vásá­rolt, míg volt olyan, aki fél éven keresz­tül. Az érté­ke­sí­té­sek­ből ese­ten­ként 20 000 Ft-tól 60 000 Ft-ot meg­ha­la­dó össze­gig jutott nye­re­ség­hez.

Az eladá­sok alkal­má­val, három fogyasz­tó ese­té­ben, a vád­lott­nak tudo­má­sa volt arról, hogy tizen­nyol­ca­dik élet­évü­ket még nem töl­töt­ték be, közü­lük két sze­mély a her­bál fogyasz­tá­sá­tól rosszul lett, szé­dül­tek, zsib­badt a tes­tük és bódult álla­pot­ba kerül­tek.

A vád­lot­tak közül a kis­ko­rú­ak­nak is érté­ke­sí­tő vád­lott letar­tóz­ta­tás­ban van, míg vádlott-társa sza­bad­lá­bon véde­ke­zik.

Az ügyész­ség mind­két vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést, mel­lék­bün­te­tés­ként köz­ügyek­től eltil­tást, továb­bá a bűn­cse­lek­mény­ből szár­ma­zó bevé­te­lük­kel egye­ző pénz­összeg­ben meg­ha­tá­ro­zott vagyon­el­kob­zást indít­vá­nyo­zott.