Főoldal » Hírek » Kiskorúakról készült pornográf képeket osztott meg másokkal – vádat emelt az ügyészség – a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Makói Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki az inter­net­ről letöl­tött, vagy üze­net­ként kapott gyer­me­kek­ről készült por­nog­ráf fel­vé­te­le­ket osz­tott meg.

A vád­irat sze­rint a férfi 2018. novem­ber 6. nap­ján az egyik közös­sé­gi oldal leve­le­ző­rend­sze­rén egy isme­ret­len fel­hasz­ná­ló­val meg­osz­tott négy video­fel­vé­telt, melye­ken 18. élet­évü­ket be nem töl­tött sze­mé­lyek végez­nek sze­xu­á­lis cse­lek­mé­nye­ket.

A makói rend­őrök a nyo­mo­zás során lefog­lal­ták 2019. év novem­be­ré­ben a vád­lott tele­fon­ját, melye­ken hason­ló jel­le­gű fény­kép­fel­vé­te­le­ket talál­tak. Mind­eze­ken túl­me­nő­en a vád­lott inter­ne­tes hoz­zá­fé­ré­sei, közös­sé­gi olda­lai és alkal­ma­zá­sai átvizs­gá­lá­sa során továb­bi nagy mennyi­sé­gű, gyer­me­kek­ről készült por­nog­ráf fel­vé­tel és videó lefog­la­lá­sá­ra is sor került.

A vád­lott által letöl­tött és meg­osz­tott vide­ók, vala­mint fény­ké­pek por­nog­ráf fel­vé­te­lek, ame­lyek a nemi­sé­get súlyo­san sze­mé­rem­sér­tő nyílt­ság­gal, cél­za­to­san a nemi vágy fel­kel­té­sé­re irá­nyu­ló módon ábrá­zol­ják.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tat 18. élet­évét be nem töl­tött sze­mé­lyek­ről por­nog­ráf fel­vé­tel átadá­sá­val és hoz­zá­fér­he­tő­vé téte­lé­vel elkö­ve­tett gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­té­vel, vala­mint por­nog­ráf fel­vé­tel tar­tá­sá­val elkö­ve­tett gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­té­vel vádol­ja.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Makói Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.