Főoldal » Egyéb kategória » Kiterjedt ügyfélkörnek, üzletszerűen hamisították a bérleteket – eredményes vádemelés két vádlott vonatkozásában

A bér­let­ha­mi­sí­tó páros­nak egy apa és fia szer­zett hőpa­pírt, amely után meg­in­dult a keres­ke­dés a hamis bér­le­tek­kel; a Buda­pes­ti IV. és XV. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt a hami­sí­tók és az auto­ma­tát meg­fú­rók ellen. A hami­sí­tó­kat fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re és pénz­bün­te­tés­re ítél­ték.

A vád­irat lénye­ge sze­rint egy 38 éves férfi 2015-ben elha­tá­roz­ta, hogy hamis BKV bér­le­tek készí­té­se és áru­sí­tá­sa révén fog pénz­hez jutni. A férfi azt ter­vez­te, hogy alap­anyag­ként a jegy- és bér­let­ki­adó auto­ma­tá­ban lévő hőpa­pírt sze­rez meg, és arra a meg­ren­de­lők által meg­adott ada­tok­kal készít­tet bér­le­te­ket. A férfi az elkö­ve­tés­be bevon­ta egy szin­tén 38 éves isme­rő­sét, egy a szá­mí­tó­gé­pes szer­kesz­tés­hez értő fér­fit. Az ötlet­gaz­da továb­bi isme­rő­se, egy 26 éves férfi vál­lal­ta, hogy 54 éves édes­ap­já­val együtt meg­szer­zik a hőpa­pírt, amely­hez a fúró­gé­pet és egyéb esz­kö­zö­ket az ötlet­gaz­da biz­to­sí­tot­ta szá­muk­ra.

Az apa és fia a XVI. kerü­let­ben siker­te­le­nül, majd a XI. kerü­let, Buda­ör­si úton sike­re­sen meg­fúr­tak egy jegy- és bér­let­au­to­ma­tát, amely­ből mint­egy 280 ezer forint érté­kű hőpa­pírt tulaj­do­ní­tot­tak el, és ezért fel­buj­tó­juk­tól 130 ezer forin­tot kap­tak. A két 38 éves férfi elkezd­te a bér­let­ha­mi­sí­tást, mind saját rész­re, mind a feke­te­pi­a­con, a jog­sze­rű árnál olcsób­ban, és kiter­jedt ügy­fél­kör­re tet­tek szert.

A két hami­sí­tót a rend­őr­ség 2016. októ­ber 14-én a IV. kerü­let, Deák Ferenc utcá­ban intéz­ke­dés alá vonta, egyi­kük­nél 14 hamis bér­let volt, később a nyo­mo­zók a laká­su­kon több mint 100 hamis bér­le­tet, hőpa­pírt és hőnyom­ta­tót talál­tak.

A kerü­le­ti ügyész­ség a két hami­sí­tó ellen üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te, hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­ge és más bűn­cse­lek­mé­nyek, az apa és fia ellen ron­gá­lás bűn­tet­te és lopás vét­sé­ge miatt emelt vádat a Buda­pes­ti IV. és XV. Kerü­le­ti Bíró­ság előtt.

A bíró­ság a két hami­sí­tót bűnös­nek mond­ta ki a vád sze­rint és őket 1 év 6 hónap, vég­re­haj­tá­sá­ban 3 évre fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re, vala­mint fejen­ként fél­mil­lió forint pénz­bün­te­tés­re ítél­te. A bíró­ság a vád­lot­ta­kat elő­ze­te­sen men­te­sí­tet­te a bün­te­tett elő­élet­hez fűző­dő jog­kö­vet­kez­mé­nyek alól. Az egyik vád­lott­ra nézve az íté­let jog­erő­re is emel­ke­dett, a mási­kuk – védő­jé­vel együtt – három mun­ka­nap gon­dol­ko­dá­si időt tar­tott fenn a jog­or­vos­la­ti nyi­lat­ko­zat kap­csán.

Az auto­ma­ták meg­ron­gá­lá­sá­val vádolt apa és fia ellen a bíró­sá­gi eljá­rás tovább folyik.