Főoldal » Hírek » „Kiverem a fogad és mosolyt vágok az arcodba” – így fenyegette a vádlott a sértett nőt- a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te, vala­mint zak­la­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a más ügy­ben letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fi­val szem­ben, aki meg­ölés­sel fenye­get­te, majd meg­ütöt­te gyer­me­ke édes­any­ját.  

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint bár a férfi és a sér­tett kap­cso­la­ta rossz volt a nő nem merte elhagy­ni a vád­lot­tat, mivel a férfi több­ször meg­fe­nye­get­te azzal, ha meg­te­szi, akkor meg­öli őt és a csa­lád­ját is. 2019. júni­us 15-én az esti órák­ban, lábat­la­ni ott­ho­nuk­ban a vád­lott meg­fe­nye­get­te a sér­tet­tet. Azt mond­ta neki, hogy „Kive­rem a fogad és mosolyt vágok az arcod­ba!”, majd távo­zott a lakás­ból. Ezt kihasz­nál­va a sér­tett a vád­lot­tal közös gyer­me­kük­kel együtt elköl­tö­zött az édes­any­já­hoz, azon­ban a vád­lott oda is követ­te és 2019. júli­us 9-én a kora reg­ge­li órák­ban a ház­ból kilé­pő sér­tet­tet egy alka­lom­mal arcon ütöt­te.

Az erő­sza­kos több­szö­rös vissza­eső vád­lot­tal szem­ben most emelt vádat az ügyész­ség és a vád­irat­ban indít­ványt tett arra is, hogy a bíró­ság fegy­ház­bün­te­tést szab­jon ki vele szem­ben azzal, hogy fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsát­ha­tó.

A vád­lott ezért a tet­té­ért erő­sza­kos több­szö­rös vissza­eső­ként akár közel 9 év fegy­ház­bün­te­tést is kap­hat.