Főoldal » Hírek » Kokaint is vitt magával a kórházba – vádat emelt az ügyészség – a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a buda­pes­ti fér­fi­val szem­ben, aki­nél tavaly ősszel a kór­ház­ban fedez­tek fel kábí­tó­sze­re­ket.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2020. novem­be­ré­ben kór­há­zi keze­lés­re feküdt be a sze­ge­di kli­ni­ka egyik osz­tá­lyá­ra. Itt a kór­ter­me előt­ti folyo­són elhe­lye­zett táro­ló­szek­rény­ben tar­tot­ta sze­mé­lyes tár­gya­it, köz­tük a neszessze­rét, mely­ben a cse­kély mennyi­sé­get meg­ha­la­dó, de a jelen­tős mennyi­sé­get el nem érő koka­int vala­mint amfe­ta­mint és egy továb­bi par­tid­ro­got tárolt.

Az elkö­ve­tőt a járá­si ügyész­ség kábí­tó­szer tar­tá­sá­val elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­té­vel vádol­ja.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.