Főoldal » Hírek » Korábbi szerződéses partnerének személyes adataival élt vissza egy nő – a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség sze­mé­lyes adat­tal vissza­élés vét­sé­ge és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat azzal a nővel szem­ben, aki egy adás­vé­tel kap­csán meg­is­mert sze­mé­lyes ada­tok­kal élt vissza.

A vád­lott 2020. júli­us ele­jén kötött gép­jár­mű adás­vé­te­li szer­ző­dést a sér­tet­tel, az okirat mind­két fél sze­mé­lyes ada­ta­it tar­tal­maz­ta.

A nő ked­ve­zőt­len anya­gi körül­mé­nyek között élt, ezért 2021. feb­ru­ár 6-án, a lét­avér­te­si ott­ho­ná­ból tele­fo­non fel­hív­ta az egyik táv­köz­lé­si szol­gál­ta­tó cég ügy­fél­szol­gá­la­tát. Ennek során a saját részé­re a sér­tett sze­mély ada­ta­i­val elő­fi­ze­tői szer­ző­dést kötött tele­fon, inter­net és tele­ví­zió szol­gál­ta­tás­ra, elér­he­tő­ség­ként pedig a saját lakó­he­lyét és elekt­ro­ni­kus leve­le­zé­si címét adta meg.

A sér­tett csak hóna­pok­kal később tudta meg, hogy egy isme­ret­len sze­mély a sze­mé­lyes ada­ta­i­nak fel­hasz­ná­lá­sá­val szer­ző­dést kötött a szol­gál­ta­tó­val. A vád­lott által fel­hal­mo­zott több mint 88.000 forint hát­ra­lé­kot a sér­tett tar­to­zá­sa­ként tar­tot­ták nyil­ván, ezál­tal a nőt jelen­tős érdek­sé­re­lem érte.

A vád­lott az elő­fi­ze­tői szer­ző­dés meg­kö­té­se­kor jogo­su­lat­la­nul kezel­te a sér­tett sze­mé­lyes ada­ta­it, és eleve nem állt szán­dé­ká­ban az elő­fi­ze­tői díjak meg­fi­ze­té­se. Meg­té­vesz­tő maga­tar­tá­sá­val a táv­köz­lé­si szol­gál­ta­tó sér­tett­nek több mint 88.000 forint kárt oko­zott, ami nem térült meg, ezért a tár­sa­ság a Deb­re­ce­ni Rend­őr­ka­pi­tány­ság által lefoly­ta­tott nyo­mo­zás során kérte a kárá­nak meg­té­rí­té­sét.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a tet­tét beis­me­rő vád­lot­tal szem­ben sze­mé­lyes adat­tal vissza­élés és kisebb kárt okozó csa­lás vét­sé­ge miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. Vád­ira­tá­ban a járá­si ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a járás­bí­ró­ság tár­gya­lás lefoly­ta­tá­sa nél­kül, az ügy­ira­tok alap­ján hoz­zon bün­te­tő­vég­zést, mely­ben a vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tést szab­jon ki, továb­bá a táv­köz­lé­si szol­gál­ta­tó sér­tett által elő­ter­jesz­tett pol­gá­ri jogi igény­nek adjon helyt.