Főoldal » Egyéb kategória » Kórházi betegeket fosztott ki a többszörös visszaeső vádlott

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azzal a 39 éves nagy­ka­ni­zsai fér­fi­val szem­ben, aki Sió­fo­kon, Tapol­cán és Hat­van­ban köve­tett el vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nye­ket, így töb­bek között a kór­há­zi bete­gek kiszol­gál­ta­tott álla­po­tát kihasz­nál­va zsák­má­nyolt érté­ke­ket.

A több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű, ren­de­zet­len körül­mé­nyek között élő férfi 2019 már­ci­u­sá­ban kisebb érté­kű lopá­so­kat köve­tett el Sió­fo­kon, majd a hat­va­ni kór­ház­ban pró­bál­ta meg ellop­ni az egyik ott dol­go­zó orvos érté­ke­it, de tet­ten érték.

Ezután Veszp­rém­ben fosz­tott ki egy étter­met úgy, hogy a zárás előtt elrej­tő­zött a mel­lék­he­lyi­ség­ben, és miu­tán az alkal­ma­zot­tak elhagy­ták a hely­színt, sze­szes italt, üdí­tő­ket és a bevé­tel egy részét is ellop­ta, majd a reg­ge­li taka­rí­tás ide­jén kisur­rant a ven­dég­lő­ből.

A vád­lott 2019 júni­u­sá­ban a tapol­cai kór­ház egyik fek­vő­be­teg osz­tá­lyá­ra sur­rant be az éjsza­kai órák­ban, ahol kihasz­nál­va azt, hogy a bete­gek alsza­nak, egy asszony­tól elvet­te a tás­ká­ját, mely­ben közel 300.000,- Ft érték volt. Ezután bement egy másik kór­te­rem­be is, de ott a zajra fel­fi­gyel­tek, így a kisze­melt 150.000,- Ft érté­kű mobil­te­le­font és táb­la­gé­pet nem tudta elvin­ni.

A vád­lott ezután bement egy har­ma­dik kór­te­rem­be is. Éppen csak elkez­dett kutat­ni a sér­tett tás­ká­já­ban, ami­kor az asszony fel­éb­redt és fel­el­lő­ség­re vonta. Nem tudott elfo­gad­ha­tó magya­rá­za­tot adni ott­lé­té­re, ezért a sér­tett az éjsza­kás nővér­hez kísér­te, aki pedig érte­sí­tet­te az intéz­mény biz­ton­sá­gi szol­gá­la­tát.

A vád­lot­tat ezt köve­tő­en a nyo­mo­zó ható­ság őri­zet­be vette, majd az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra letar­tóz­tat­ta a bíró­ság.

Az ügyész­ség a több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sü­lő vád­lot­tal szem­ben – aki leg­utób­bi bün­te­té­sé­ből 2018 nya­rán sza­ba­dult – fegy­ház foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt azzal, hogy amennyi­ben a vád­lott a bűnös­sé­gét az elő­ké­szí­tő ülé­sen beis­me­ri, a bíró­ság a fegy­ház­bün­te­tés tar­ta­mát 5 évben álla­pít­sa meg.