Főoldal » Hírek » Korrupció a műszaki vizsgaállomáson – a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye-FOTÓVAL

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség bűn­szö­vet­ség­ben, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt foly­tat nyo­mo­zást.

 A nyo­mo­zó ügyész­ség továb­bi bizo­nyí­té­kok beszer­zé­se végett teg­nap össze­han­golt eljá­rá­si cse­lek­mé­nye­ket: moto­zá­so­kat, kuta­tá­so­kat, gya­nú­sí­tot­ti kihall­ga­tá­so­kat haj­tott végre, ame­lyek ered­mény­re vezet­tek.

A 20 sze­méllyel közölt meg­ala­po­zott gyanú sze­rint 2020. janu­ár­ját meg­elő­ző­en a köz­úti köz­le­ke­dés­ben részt vevő jár­mű­vek műsza­ki vizs­gáz­ta­tá­sát végző kor­mány­tiszt­vi­se­lők és kor­mány­za­ti ügy­ke­ze­lők több gép­jár­mű keres­ke­de­lem­mel fog­lal­ko­zó sze­méllyel abban álla­pod­tak meg, hogy rend­sze­re­sen jog­ta­lan anya­gi előnyt kér­nek, illet­ve fogad­nak el gép­jár­mű­vek műsza­ki vizs­gáz­ta­tá­sá­val össze­füg­gés­ben.

A kor­rup­ci­ós kap­cso­lat­rend­szer­ben érin­tett kor­mány­tiszt­vi­se­lők és kor­mány­za­ti ügy­ke­ze­lők – a hiva­ta­los ügy­in­té­zé­si díjon túl – a gép­jár­mű kate­gó­ri­á­já­tól és a sza­bály­ta­lan­ság mér­té­ké­től füg­gő­en fogad­tak el vesz­te­ge­té­si pénzt a keres­ke­dők­től a soron kívü­li vizs­gáz­ta­tá­sá­ért, vagy a vizs­gák során fel­me­rü­lő sza­bály­ta­lan­sá­gok figyel­men kívül hagyá­sá­ért, ezzel napon­ta több tíz­ezer, ese­ten­ként akár száz­ezer forin­tos nagy­ság­ren­dű gaz­da­go­dást elér­ve.

Az akció vég­re­haj­tá­sá­ban köz­re­mű­köd­tek a Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat és a Készen­lé­ti Rend­őr­ség mun­ka­tár­sai.

A kuta­tá­sok során jelen­tős mennyi­sé­gű kész­pénz lefog­la­lá­sa és több ingat­lan, gép­ko­csi, vala­mint bank­szám­la zár alá véte­le tör­tént meg, össze­sen meg­kö­ze­lí­tő­leg 250 mil­lió forint érték­ben. Az ügyész­ség 12 kor­mány­tiszt­vi­se­lő őri­ze­tét ren­del­te el, és 11 sze­mély ese­té­ben indít­vá­nyoz­za a sze­mé­lyi sza­bad­sá­got érin­tő bírói enge­dé­lyes kény­szer­in­téz­ke­dés elren­de­lé­sét. A letar­tóz­ta­tá­sok tár­gyá­ban a Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a mai és a hol­na­pi napon dönt.