Főoldal » Hírek » Korrupciós bűncselekmény gyanúja miatt vett őrizetbe a Központi Nyomozó Főügyészség egy vezető beosztású minisztériumi tisztségviselőt

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­li hely­zet­tel vissza­élés­re irá­nyu­ló hiva­ta­li vesz­te­ge­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt foly­tat nyo­mo­zást.

A nyo­mo­zó ügyész­ség a tény­ál­lás tel­jes körű fel­de­rí­té­se és továb­bi rele­váns bizo­nyí­té­kok beszer­zé­se érde­ké­ben teg­nap össze­han­golt eljá­rá­si cse­lek­mé­nye­ket haj­tott végre közel 60 fő rész­vé­te­lé­vel. A jár­vány­ügyi sza­bá­lyok mara­dék­ta­lan betar­tá­sá­val több hely­szí­nen vég­re­haj­tott moto­zá­sok, kuta­tá­sok és lefog­la­lá­sok, majd az ezt köve­tő tanú­ku­ta­tá­sok, tanú- és gya­nú­sí­tot­ti kihall­ga­tá­sok ered­mény­re vezet­tek.

2020 nya­rán egy vegyes gaz­dál­ko­dá­si tevé­keny­sé­get végző, állat­te­nyész­tés­sel is fog­lal­ko­zó vál­lal­ko­zó pályá­za­ti úton igény­be vehe­tő álla­mi támo­ga­tás­sal új mező­gaz­da­sá­gi vál­lal­ko­zás bein­dí­tá­sát ter­vez­te.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a vál­lal­ko­zó jog­ta­lan előnyt aján­lott azért, hogy egy magas rangú minisz­té­ri­u­mi tiszt­ség­vi­se­lő hiva­ta­li pozí­ci­ó­já­ból faka­dó kap­cso­la­ta­i­nak fel­hasz­ná­lá­sá­val segít­sé­get nyújt­son a beru­há­zás­hoz szük­sé­ges pályá­zat sike­res elnye­ré­sé­hez és föld­te­rü­le­tek meg­szer­zé­sé­hez.

A vál­lal­ko­zó a hiva­ta­li befo­lyás érvé­nye­sí­té­sé­vel elnyer­ni ter­ve­zett több száz mil­lió forin­tos – vissza nem térí­ten­dő – támo­ga­tás miatt vár­ha­tó­an sike­res cég­ből 5%-os tulaj­don­részt aján­lott a minisz­té­ri­u­mi tiszt­ség­vi­se­lő­nek. A veze­tő beosz­tá­sú hiva­ta­los sze­mély az aján­la­tot elfo­gad­ta, és az ígért tulaj­don­részt az újon­nan ala­pí­tott mező­gaz­da­sá­gi vál­lal­ko­zás­ban meg­sze­rez­te.

Az akció vég­re­haj­tá­sá­ban a Készen­lé­ti Rend­őr­ség állo­má­nya is köz­re­mű­kö­dött. Az ügyész­ség mind­két elkö­ve­tőt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki, elren­del­te őri­ze­tü­ket és indít­vá­nyoz­za a sze­mé­lyi sza­bad­sá­got érin­tő bírói enge­dé­lyes kény­szer­in­téz­ke­dés elren­de­lé­sét.