Főoldal » Hírek » Kortársait próbálta kirabolni – letartóztatási indítvány- a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta egy fia­tal­ko­rú férfi letar­tóz­ta­tá­sát, aki két kis­ko­rú sze­mélyt is meg­pró­bált kira­bol­ni illet­ve egy eset­ben egy szin­tén kis­ko­rú sze­mélyt vert meg a vas­út­ál­lo­má­son.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint még 2020 feb­ru­ár­já­ban az egyik váci álta­lá­nos isko­lá­ban az elkö­ve­tő azzal fenye­get­te meg az egyik diá­kot, hogy ha nem adja át neki a cso­ki­ját, akkor meg­rúg­ja. Mivel a fel­szó­lí­tás nem hatott meg is rúgta a sér­tet­tet, aki csak azért tudott elme­ne­kül­ni a szo­rult hely­zet­ből mert arra járt egy tanár.

Két hét múlva a fia­tal­ko­rú elkö­ve­tő a váci vas­út­ál­lo­más váró­ter­mé­ben – egy isme­rő­se vitá­ja miatt – bán­tal­ma­zott egy másik kis­ko­rú sér­tet­tet.

Ezután 2020 novem­be­ré­ben egy váci park­ban verés­sel fenye­get­ve akar­ta elven­ni egy szin­tén kis­ko­rú sér­tet­től az arc­maszk­ját illet­ve pén­zét. Ezt egy járó­ke­lő aka­dá­lyoz­ta meg.

A váci rend­őrök végül elfog­ták az elkö­ve­tőt és két rend­be­li rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te vala­mint garáz­da­ság vét­sé­ge és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt hall­gat­ták ki gya­nú­sí­tott­ként.

A Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség a bűn­is­mét­lés és a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek veszé­lye miatt indít­vá­nyoz­ta letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét.