Főoldal » Hírek » Közel 30 sértettet csapott be a szegedi ügyvéd– vádemelés – a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­vel szem­ben, aki nagy­ér­té­kű órák­ba és ingat­la­nok­ba tör­té­nő befek­te­tés ígé­re­té­vel csap­ta be a sér­tet­te­ket éve­ken keresz­tül.

A vád­irat sze­rint az ügy­véd a 2010-es évek ele­jé­től kért köl­csön koráb­bi ügy­fe­le­i­től, alkal­mi isme­rő­se­i­től arra való hivat­ko­zás­sal és kamat­fi­ze­tés ígé­re­té­vel, hogy a pénzt ingat­lan­be­ru­há­zá­sok­ba és nagy érté­kű órák­ba fek­te­ti. Rövid idő eltel­té­vel azon­ban a meg­hi­ú­su­ló beru­há­zá­sok, és a koráb­bi nagy érté­kű tar­to­zá­sai kiegyen­lí­té­sei miatt a vád­lott abba a hely­zet­be került, hogy a köl­csö­nök vissza­fi­ze­té­sé­re már azok fel­vé­te­le­kor sem volt reá­lis esé­lye. Az ügy­véd ígé­re­té­vel ellen­tét­ben a sér­tet­tek befek­te­té­si cél­ból átadott pén­ze­it nem kezel­te elkü­lö­ní­tet­ten, azo­kat a koráb­bi tar­to­zá­sai kiegyen­lí­té­sé­re for­dí­tot­ta.

A vád­lott által a 2016-2018 közöt­ti idő­szak­ban a sér­tet­tek­nek oko­zott kár leg­ki­sebb össze­ge 2 mil­lió, míg leg­na­gyobb össze­ge 66 mil­lió forint, az összes kár több­száz mil­lió forint.

A járá­si ügyész­ség a fér­fit a sér­tet­tek száma és a nekik oko­zott kár nagy­sá­ga sze­rint minő­sü­lő, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.