Főoldal » Archív » Közel 70 millió forint tisztára mosásában működtek közre – vádat emelt a főügyészség

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal az öt sze­méllyel szem­ben, akik 2017. év folya­mán kül­föl­di sér­tet­tek sérel­mé­re elkö­ve­tett csa­lá­sok­ból szár­ma­zó pén­zek tisz­tá­ra mosá­sá­ban működ­tek közre.

A vád­irat sze­rint a hód­me­ző­vá­sár­he­lyi férfi egy az eljá­rás során isme­ret­le­nül maradt nigé­ri­ai férfi fel­hí­vá­sá­ra 2017 nya­rán alig két hónap alatt hat magyar­or­szá­gi pénz­in­té­zet­nél nyi­tott bank­szám­lát Sze­ge­den és Hód­me­ző­vá­sár­he­lyen saját nevé­re abból a cél­ból, hogy a szám­lák­ra isme­ret­le­nül maradt sze­mé­lyek által elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mé­nyek­ből szár­ma­zó pén­zek átuta­lás­sal érkez­hes­se­nek. A jóvá­írá­so­kat köve­tő­en a meg­ál­la­po­dás sze­rint a vád­lott meg­bí­zói tovább utal­ták kül­föl­di bank­szám­lák­ra a pénzt, mivel a vád­lott a bank­szám­lá­kat saját célra nem hasz­nál­ta, a szám­lák­hoz való hoz­zá­fé­ré­si kódo­kat meg­bí­zó­i­nak átad­ta. A vád­lott a cse­lek­mé­nyért szám­la­nyi­tá­son­ként 60.000,- Ft-ot, azaz össze­sen 360.000,- Ft-ot kapott. A bank­szám­lák­ra olyan csa­lá­sok­ból szár­ma­zó pén­zek érkez­tek, ame­lye­ket jel­lem­ző­en dél-koreai, auszt­rál, német és kolum­bi­ai cégek utal­tak át, miu­tán a csa­lók az elekt­ro­ni­kus levél­vál­tás ada­ta­it meg­sze­rez­ve meg­té­vesz­tő e-mail üze­ne­tü­ket küld­tek részük­re azzal a tar­ta­lom­mal, hogy a koráb­bi üzle­ti part­ne­rük bank­szám­la­szá­ma meg­vál­to­zott, a jövő­be­ni üzle­tek ellen­ér­té­két a vád­lot­tak által nyi­tott bank­szám­lák­ra kérik átutal­ni. A beér­ke­ző össze­ge­ket ezután olasz, angol, cseh bank­szám­lák­ra utal­ták tovább, követ­he­tet­len­né téve így a pénz útját.

A hód­me­ző­vá­sár­he­lyi férfi mint­egy 60 mil­lió forint bűn­cse­lek­mény­ből szár­ma­zó pénz meg­szer­zé­sé­ben műkö­dött közre, emel­lett jó üzle­ti aján­lat ígé­re­té­vel meg­ke­res­te bará­ta­it is és fel­kí­nál­ta nekik, hogy amennyi­ben saját nevük­kel és ada­ta­ik­kal az isme­ret­len meg­bí­zók részé­re bank­szám­lát nyit­nak, úgy szám­la­nyi­tá­son­ként 30.000-50.000,- Ft-ot kap­nak. A férfi köz­re­mű­kö­dé­sé­vel beszer­ve­zett továb­bi négy sze­mély Sze­ge­den és Hód­me­ző­vá­sár­he­lyen nyi­tott bank­szám­lá­kat és adta át az ezzel kap­cso­la­tos hoz­zá­fé­ré­se­ket pénz­mo­sás cél­já­ból az isme­ret­len meg­bí­zók felé tör­té­nő ren­del­ke­zés­re bocsá­tás végett. Az így meg­nyi­tott szám­lá­kon továb­bi 10 mil­lió forint bűn­cse­lek­mény­ből szár­ma­zó pénz tisz­tá­ra mosá­sá­ra került sor.

A főügyész­ség a hód­me­ző­vá­sár­he­lyi fér­fit üzlet­sze­rű­en, külö­nö­sen nagy érték­re, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett pénz­mo­sás bűn­tet­té­vel, az álta­la beszer­ve­zett továb­bi vád­lot­ta­kat pénz­mo­sás bűn­tet­té­vel, ille­tő­leg azon vád­lot­ta­kat, akik­nek a bank­szám­lá­ján tény­le­ges pénz­moz­gás­ra nem került sor, pénz­mo­sás vét­sé­gé­vel vádol­ja.

A vád­lot­tak bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dön­te­ni.