Főoldal » Hírek » Közel húsz és fél millió forintot érő cigarettát rejtett el – a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A jelen­tős érték­re elkö­ve­tett orgaz­da­ság bűn­tet­te miatt indult ügy­ben az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal az esz­ter­go­mi nővel szem­ben, aki jöve­dé­ki adó­zás alól elvont ciga­ret­tát rej­tett el a laká­sá­ban száz­ezer forin­tért.

A vád­irat sze­rint a nő 2019. októ­ber 2-át meg­elő­ző héten, vala­mint 2019. októ­ber 2-án isme­ret­len sze­mé­lyek­től több kar­ton­do­boz­nyi zár­jegy nél­kü­li, illet­ve ukrán zár­jeggyel ellá­tott ciga­ret­tát vett át azzal, hogy az esz­ter­go­mi laká­sá­ban azt elrejt­se. A nő a jöve­dé­ki adó­zás elől elvont ciga­ret­tát a laká­sá­ban elrej­tet­te, ezért össze­sen 100.000 Ft-ot kapott az isme­ret­len sze­mély­től.

Az elrej­tett 14.118 doboz ciga­ret­ta, vala­mint 5 tasak vágott dohány érté­ke össze­sen: 20.455.045 Ft.

Az adó­ha­tó­ság jöve­dé­ki ellen­őr­zés során a dohány­árut lefog­lal­ta.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt. hogy az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság a vád­lot­tat tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re, és 100.000 Ft vagyon­el­kob­zás­ra ítél­je, a lefog­lalt dohány­árut koboz­za el.